Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TYR vil ha tilskudd til ku med kalv på beite

25. februar 2021

I sitt innspill til faglaga før jordbruksforhandlingene foreslår TYR at det innføres et nytt beitetilskudd til ku med kalv på beite. Ellers vil de øke satsene på driftstilskudd og husdyrtilskudd, i tillegg til en kraftig økning av avløsertilskuddet for de som driver med ammeku.

Innledningsvis påpeker TYR at driftsgranskingene for 2019 viser at den gjennomsnittlige jordbruksinntekten for et årsverk var 300.200 kroner. Av de ulike driftsformene hadde ammeku den laveste inntekta med 163.400 kroner. Det vil si vel halvparten av den gjennomsnittlige inntekten i landbruket. Inntektsutviklingen for ammeku var minus 55.400 kroner fra 2018 til 2019.

Her er utdrag fra “kravlista”

Ku med kalv på beite
For å stimulere til økt beitebruk foreslår TYR å innføre et målrettet tiltak for økt bruk av beite, «Ku med kalv på beite». Dette kommer i tillegg til dagens beitetilskuddsordninger. I dag er det store arealer som kunne blitt utnyttet bedre som beiteareal i alle soner i tillegg til grovfôrarealet på fulldyrket mark. Et slikt målrettet tiltak vil være et stimuli for å øke storfekjøttproduksjonen på norske ressurser, samtidig som økt beitebruk også er et godt klimatiltak. TYR mener at et slikt tilskudd ikke skal gis for beite på fulldyrket areal.

«Ku med kalv på beite»:
• Tilskudd pr ku med kalv på beite i sone 1-5A – kr 1.000.-
• Tilskudd pr ku med kalv på beite i sone 5B, 6 og 7 – kr 1.500.-
Det forutsettes at beitetilskudd på innmark og utmark opprettholdes på dagens nivå uavhengig av innføring av «Ku med kalv på beite»

Driftstilskudd
Driftstilskudd er et av de viktigste tilskuddene for ammekunæringen og foreslås endret slik.
• Alle soner;
o 6-25 ammekyr – kr 6.000.-
o 26-50 ammekyr – kr 5.000.-
o 51-75 ammekyr – kr 4.000,-
(Dagens satser er 3 414 pr. ammeku opp til 40 kyr i sone 1-4, og 4 488 pr. ammeku i sone 5-7.)

Husdyrtilskudd
• TYR foreslår at dagens satser  tilskudd husdyr ammeku øker til ny sats kr. 4.700 (+kr 520)

Avløsertilskudd
TYR ber om at satsene for de ulike dyreslagene justeres slik at de i større grad gjenspeiler arbeidstidsforbruket mellom melkeku og ammeku beregnet til 50 %. I tillegg mener TYR det er grunnlag for å øke maksimalsatsen for avløsning til ferie og fritid.
• Tilskudd avløsning ammeku – ny sats kr (4109×0,5) = kr 2.055. (Dagens sats 1 134 kr)
• Maksimalsats for avløsning til ferie og fritid – ny sats kr 130.000 (Dagens sats 85 800)

Kilde: TYR sin nettside