Erling Gresseth
Foto: TYR

TYR: Kritisk til jordbruksavtalen

6. mai 2020

I et brev til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skriver TYR at de er misfornøyd med den jordbruksavtalen som ble inngått i forrige uke. De stiller spørsmål om hvilken strategi faglaga har valgt.

Her er utdrag av brevet som er underskrevet av Erling Gresseth styreleder i Tyr

Alle i norsk landbruk har stor forståelse for den situasjonen Norge og resten av  verden er i knyttet til koronasituasjonen, men det blir feil å inngå en avtale som  skaper ytterligere frustrasjon for de som skal produsere mat med basis i norske  grasressurser. Norske bønder er allerede hardt presset gjennom kostnadsøkninger  og reduserte inntekter. 

Når en ser på hva som ble det endelige resultatet med at det bevilges 350 millioner  kroner over budsjettet , må en stille spørsmål ​om hvilken strategi​ faglaga har valgt  når dette blir resultatet. 
Norge er et grasland og er helt avhengig av å produsere mat på de ressursene som  dette gir. Det er derfor med undring at en ikke har valgt en annen strategi i årets  oppgjør knyttet til de grasbaserte produksjonene.

Med dette resultatet er vi redd for både ​økt gjengroing og dårlig rekruttering​ til  grasbaserte produksjoner. 
I disse koronatider hadde faglagene muligheten til å sette ​økt sjølforsyningsgrad​ på  dagsorden, samt verdsette den jobben som de grasbaserte produksjoner gjør for økt  matsikkerhet og beredskap. Norsk sjølforsynigsgrad av norsk storfekjøtt har vært  mellom 80-85 % de siste 15-20 årene. ​Å gi et ekstra løft​ for den jobben disse bønder  gjør også i unntaksåret 2020 er ​kun småpenger ​når en ser hvor viktig bondens  arbeide er i disse koronatider.

Er det slik at bondens arbeid og innsats er noe som vi  verdsetter i takketaler, men når det skal deles ut kroner og øre for den jobben som  gjøres, er dette fraværende.  Det ser ut som de mål som Stortinget har satt til økt produksjon på norske ressurser  i liten grad har hatt fokus i årets oppgjør. Avtalen burde i det minste ​gi  kompensasjon for kostnadsveksten​ som norsk landbruk har hatt de siste årene når  en vet at det i samme periode har vært en ​reell inntektsnedgang. 

Det går heller ikke fram av protokollen at det skal gjennomføres  justeringsforhandlinger.​ Er dette en bevisst handling eller er det en forglemmelse?  Uansett er det sterkt beklagelig at dette ikke er tatt med i protokollen. Dette medfører at de som sliter med å betale låneavdrag og økte kostnader, må vente  til mai 2021 for å få avklaring på om det er verdt å fortsette å produsere mat på  norske ressurser. 

Håper faglaga har gode svar på hvorfor ikke verdsetting av bondens arbeid er mer  synlig i årets forenkla oppgjør. Det som burde vært brukt som et positivt element for  norske bønder ser heller ut til å bli brukt som et motargument i 2020.