Kjersti Hoff og Merete Myhre Moen
Kjersti Hoff og Merete Myhre Moen

Tynset kåret til årets beitekommune

17. november 2020

Tynset er kåret til årets beitekommune av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kommunen tar rovdyrproblematikken på største alvor og har blant annet lykkes med mer effektiv skadefelling gjennom et pionerprosjekt sammen med de andre kommunene i Nord-Østerdalen.

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag deler ut prisen for å løfte fram kommuner som tar en aktiv rolle og bruker ressurser på å støtte opp om ei hardt pressa beitenæring.

-Vår erfaring er at når både politisk ledelse og administrasjon i en kommune er på når det gjelder beitebruk, da blir det resultater. Det er viktig å løfte fram kommuner som viser at de ser verdien av beitebruk i utmark og tar rovviltplager på alvor, sa Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, da hun delte ut prisen under kommunestyremøtet i Tynset 17. november.

Ordfører Merete Myhre Moen tok imot prisen for Tynset kommune.

 

-Det er veldig hyggelig å bli lagt merke til og denne prisen skal vi absolutt dele med de andre kommunene i Nord-Østerdalen. Dette er et prosjekt vi er sammen om. Det jobbes godt regionalt og det er stor verdi å stå sammen i rovviltarbeidet, sa Moen.

 

Begrunnelse for tildeling av prisen:

I Tynset er det store beiteressurser i utmarka, og det er tusenvis av sau og storfe som beiter her. Den politiske ledelsen i Tynset har vist at de tar beitebruk og rovdyrproblematikk på største alvor og jobber godt, både med næring og forvaltning. Ordfører Merete Myhre Moen har gjennom lang tid vært en modig forsvarer av beitebruk og beitebrukere. Mange beitebrukere i kommunen er berørt av rovdyrproblematikk, og føler seg ivaretatt og backet opp av kommunen. Østre deler av Tynset er hardt prøvet av ulv, og i Gammeldalen er det både gaupe, jerv, bjørn og ulv.

Tynset kommune har, sammen med Tolga og Rendalen, virkelig stått i det i med ulveproblematikken de siste åra. Samarbeidet mellom kommunene i Nord-Østerdalen er svært godt og prisen kunne vært delt mellom flere. Men siden prisen kun kan gå til én kommune, er det Tynset som får ta imot årets beitepris fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Gjennom det interkommunale prosjektet for mer effektiv skadefelling som går fra 2017 til 2020, er kommunene Tynset, Tolga, Rendalen, Alvdal, Folldal, Engerdal og Os pionerer når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og organisere skadefellingsarbeidet på en effektiv måte. Sommeren 2020 har prosjektet virkelig gitt resultater, ved at en svært raskt etter at skader har oppstått og med liten jegermessig innsats, har felt fire jerver, to ulver og tre bjørner. Dette har gitt en roligere beitesesong for alle. Det skaper håp i beitenæringa om at det er mulig å håndtere en krevende rovviltsituasjon, ikke bare i Nord-Østerdalen, men i hele landet.

I tillegg til å ta i bruk teknologi som viltkameraer og satelittelefoni, har prosjektet fått tillatelse til å bruke løs på drevet halsende hund under felling. Viltkameraene gjør at en slipper å sitte på post utenom aktive fellingsforsøk. Rovviltet oppdages raskere og en kan følge ferske spor. Før tok de fleste fellingsforsøk flere uker uten resultatet, med mye innsats på natta for å se etter ulven. Nå gjennomføres de mest effektive fellingene på noen timer. Dette har redusert kostnadene til fellingsforsøk betraktelig.

Prosjektet er administrert av det felles landbrukskontoret for Alvdal og Tynset. Styringsgruppa har vært ledet av Leif Vingelen, tidligere varaordfører i Tolga. I 2020 har ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen, tatt over som leder for styringsgruppa. Hver kommune har fortsatt sitt eget fellingslag, men prosjektet er en overbygning som administrerer fellingsforsøkene.

Også beitebrukerne i kommunen jobber godt. Nord i kommunen er det enn så lenge ikke ulv, men jerven har tidvis vært et problem. Beitebrukerne på Kvikne har allerede lagt beredskapsplaner for et eventuelt ulveangrep. God organisering er viktig når det er alvor. Beitelagene er også involvert i skadefellingsprosjektet.

Tynset kommune har også fått vegetasjonskartlagt store deler av beiteområdene i kommunen. I et pågående prosjekt med NIBIO undersøkes årsaker til reduksjonen i bruk av utmarksbeite og mulige tiltak for å øke beitebruken igjen. Som grunneier leier kommunen ut beiter til sauebrukere i rovdyrutsatte områder.

 

Mer om beiteprisen

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlags beitepris ble delt ut første gang i 2017, og har tidligere gått til kommunene Nord-Fron, Meråker og Saltdal. Tynset kommune ble foreslått som årets beitekommune i 2020 av Tolga og Tynset Bonde- og Småbrukarlag.

Kriteriene som kandidatene vurderes ut ifra er:

  • Er i tett dialog med beitenæringa før, under og etter beitesesongen.
  • Erkjenner den psykiske belastninga rovviltangrep utgjør for beitebrukerne.
  • Tar på seg ansvaret for søknader om skadefellingstillatelse.
  • Klager på eventuelle avslag.
  • Bidrar til mest mulig rettferdig erstatningsoppgjør.
  • Kurser og organisere på en god måte kommunens skadefellingslag.
  • Bidrar til kurs for kadaverhundekvipasjer.
  • Etablere varslingstjeneste ved rovvilt/angrep i beiteområdene.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag.