Foto: Terje Pedersen / NTB
Foto: Terje Pedersen / NTB

Anbefaler økt sjølforsyningsgrad

5. juni 2023

I dag la Totalberedskapskommisjonen fram sin rapport. Der er det en bred omtale av matforsyning og matvaresikkerhet. De kommer med 11 anbefalinger.

Kommisjonen anbefaler:

-å gjennomføre en risiko-, sårbarhets- og beredskapsanalyse av norsk matforsyning for å kartlegge den faktiske matvareberedskapen

-å umiddelbart legge planer for økt selvforsyningsgrad basert på norske råvarer

-å styrke lagerhold av matkorn betydelig utover dagens ambisjon

-å sikre nødvendige lagre av kritiske innsatsfaktorer til matproduksjon

-å avklare det samlede potensialet for å legge om produksjon innenfor landbruk, havbruk og fiskeriene, og kosthold, på kort og lang sikt ved forsyningskriser

-å styrke overvåkingen av internasjonale mat- og fôrvaremarkeder gjennom samarbeid mellom sentrale myndigheter og næringene

-å styrke samarbeidet med EU og nordiske land om matsikkerhet og matberedskap

-å videreføre en restriktiv jordvernpraksis for å sikre nødvendige arealer til matproduksjon, inkludert å vurdere virkemiddelbruk

-å utrede tiltak som kan styrke myndighetenes og næringenes evne til samordnet forebygging og håndtering av plante-, dyre- og fiskesykdommer

-å iverksette tiltak som kan sikre tilgangen til veterinærtjenester i norsk matproduksjon

-å utvide Rådet for matvareberedskap slik at det omfatter myndigheter og aktører fra produksjon og videreforedling

Kilde: Nå er det alvor— Rustet for en usikker fremtid