Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Tømmerhogst var mer lønnsomt før.

1. februar 2022

Til tross for rekordhøye nominelle tømmerpriser i 2021, var rotnettoen, som er det skogeierne sitter igjen med etter at driftskostnadene er trukket fra, stort sett lavere enn i perioden 1980-2008 når vi regner om tømmerpriser og driftskostnader etter dagens kroneverdi.

Se hele artikkelen med tabeller hos SSB

Den gjennomsnittlige tømmerprisen i hele perioden fra 1965 til 2011 var høyere enn i 2021 når vi regner om de historiske tømmerprisene med utgangspunkt i kroneverdien i 2021. I 2021 var den gjennomsnittlige tømmerprisen på 440 kroner. Vi må tilbake 2011 for å finne høyere tømmerpris omregnet til 2021-kroner.

Alle priser og kostnader som er brukt videre i denne artikkelen, er regnet om til 2021-kroner.

Rotnettoen har falt gradvis fra 1980

Omregnet til dagens kroneverdi var vesentlig høyere tidligere. Likevel har rotnettoen med noen unntak vært betydelig bedre i perioden fra 1980 til 2011 enn den har vært det siste tiåret fra 2012-2021.

Skogeierne fikk en rotnetto på litt over 500 kroner i 1980. Det er mer enn det dobbelte av rotnettoen i 2020. Utover på 1980-tallet varierte rotnettoen rundt 400 kroner per kubikkmeter, før den sank til litt under 400 kroner i 1990-årene. I 2003, som var et foreløpig bunnår i skogbruket, var rotnettoen i gjennomsnitt 271 kroner før den økte til 350 kroner i 2007. Deretter har den falt, og i 2020 var rotnettoen 221 kroner. I 2021 økte tømmerprisen betydelig, og gjennomsnittlig rotnetto havnet på 263 kroner.

Driftskostnadene var høyere før

Når vi beregner kostnadene for hogst og kjøring i 1970 i 2021-kroner, ser vi at driftskostnadene var omtrent det tredobbelte av det de har vært de siste årene. Traktoren hadde stort sett utkonkurrert hesten i skogen på denne tida. I 1980-årene falt de gjennomsnittlige driftskostnadene fra litt over 300 kroner per kubikkmeter i 1980 til rundt 270 kroner på slutten av tiåret. I løpet av dette tiåret ble hogstmaskinene mer og mer vanlige, og på slutten av 1980-årene ble rundt en tredjedel av tømmerkvantumet hogd av en hogstmaskin. I 1990-årene ble hogstmaskinene mer og mer dominerende, og de stod for to tredjedeler av all hogst på slutten av tiåret. Samtidig falt driftskostnadene til 176 kroner per kubikkmeter i 1999. Fra tusenårsskiftet har hogstmaskinene stått for over 90 prosent av skogsdriftene, og driftskostnaden har vært nokså stabile.

Forfatter Trond A Steinset