Foto: Landbruks- og matdepartementet
Foto: Landbruks- og matdepartementet

To års ventetid er over

30. oktober 2023

Litt over to år etter at regjeringen Støre tiltrådte tas nå det første grepet for å oppfylle Hurdalsplattformen formuleringer om å lage en plan for å tette inntektsgapet basert på riktig tallgrunnlag

I en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet skriver de følgende:

Landbruks- og matministerens har i dag tatt initiativ til at avtalepartene i jordbruksoppgjøret møtes med sikte på å be Budsjettnemnda for jordbruket om å gjøre endringer i tallgrunnlaget for jordbrukshandlingene. Hensikten er at sektorregnskapet totalkalkylen i større grad skal bli et regnskap for det aktive jordbruket, med utgangspunkt i forslaget til modifisering av totalkalkylen fra Grytten-utvalget (NOU 2022: 14).

– Hensikten med grepet vi nå tar er å følge opp inntektsutvalgets (Grytten-utvalget) forslag om endringer i tallgrunnlaget. Dette var forslag som også hadde stor oppslutning i høringen. Det er viktig å få dette på plass nå slik at det kan legges til grunn for jordbruksoppgjøret til våren. Samtidig blir det arbeidet videre med en opptrappingsplan for inntekt i jordbruket, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Og om noen skulle ha glemt formuleringene om inntekt i Hurdalsplattformen så er de slik:

-Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt talgrunnlag.

-Sikre riktig talgrunnlag for jordbruksoppgjeret, irekna å måle inntektsnivået og ikkje berre inntektsutviklinga. Arbeidet som er sett i gang for å greie ut dette, skal vidareførast.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.