Jernbanelinje
Illustrasjonsfoto

Tingretten: Ingen “vesentlig ulempe” at husdyr blir drept på jernbanen.

18. juni 2019

Lars Madland bonde på Varhaug i Rogaland mistet ei ku på jernbanen i fjor høst. Han gikk til retten for å få en såkalt midlertidig forføyning, eller strakstiltak som pålegger Bane Nor å sette i stand gjerdene langs jernbanelinja som går igjennom gården. I kjennelsen fra Jæren tingrett heter det at dette ikke kan regnes som en “vesentlig” ulempe. Det skriver Stavanger Aftenblad

Jæren tingrett kan i sin ferske kjennelse ikke se at ulempen for Lars Madland er så stor at det gir grunnlag for midlertidig forføyning. Det vises til at han selv kan utbedre gjerdet eller kjøpe ekstra fôr til dyra som skulle ha beitet der. – Det er klart at begge disse situasjonene vil være å anse som en ulempe. På den andre siden kvalifiserer ikke disse ulempene til å være «vesentlige» slik lovteksten stiller krav om, heter det i kjennelsen.

– Jeg vet ikke om det nytter eller hva det vil koste å ta en anke for å få strakstiltak. Det ble mye jusspråk her om midlertidig forføyning. Men saken kommer uansett opp i full bredde i en vanlig rettssak. Den går som planlagt, sier Lars Madland til Stavanger Aftenblad

I retten viste Bane Nor til forarbeidet til jernbaneloven fra 1991: «NSB har siden 1928 ved ekspropriasjon benyttet som alminnelig skjønnsforutsetning at «Jernbanen gjerder for linjen». Forutsetningen tolkes slik at NSB ut fra en behovs- og kostnadsvurdering avgjør om inngjerding skal skje, og så eventuelt besørger inngjerdingen.»

Dette innebærer at jernbanen selv står fritt til å vurdere behovet for gjerder langs jernbanelinjen, sa Bane Nor i retten og viste til en dom fra 2009 i Sør-Trøndelag, der dette synspunktet ble lagt til grunn.

Kilde: Stavanger Aftenblad