Tankbil med melk
Foto: Bo Mathisen

Tine varsler lavere melkekvoter i 2019

25. oktober 2018

Økt melkeinngang de siste månedene kombinert med redusert etterspørsel tilsier en nedgang i behovet for melk i 2019. Foreløpig avventer TINE med å anbefale endelig forholdstall for 2019.

Landbruks- og Matdepartementet fastsetter hvert år kvoter for ku- og geitemelk etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Drøftingsmøtet er i år satt til 5. desember.

Avventer råd om konkret forholdstall

De krevende vekstforholdene sommeren 2018 ga risiko for redusert melkeproduksjon. Med utgangspunkt i dette ble forholdstallet for kumelk 22. august 2018 økt fra 0,99 til 1,04.

Situasjonen har normalisert seg og foreløpige vurderinger tilsier et melkebehov for i 2019 på om lag 1490 millioner liter og om lag 19 million liter geitemelk. Til sammenligning tilsier prognosen for oktober en samlet melkeleveranse for 2018 på 1509 millioner liter kumelk og 19,7 millioner liter geitemelk.

Avventer nye tilførselsprognoser

Økt melkeinngang siste måneder i 2018 kombinert med reduksjon i etterspørsel tilsier en markert reduksjon i forholdstall for 2019. Den unormale sommeren har imidlertid skapt større usikkerhet enn tidligere knyttet til melkeinngang gjennom vinteren. TINE vil derfor avvente nye tilføreselsprognoser før en gir endelig råd om forholdstall for 2019.

Kilde: Medlem.tine.no