Melkeku med fint jur
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE trenger mye sommermjølk også i år.

11. mai 2021

Det ble levert 136 millioner liter kumjølk i april 2021. Dette er 4,6 prosent mer enn i 2020. Også innholdet av fett og protein er betydelig høyere enn i fjor. Det skriver TINE på sine medlemssider. -Vi trenger all den sommermelka vi kan få, er budskapet fra Johnny Ødegård.

Så langt i år er det produsert 538 millioner liter kumjølk, 20 millioner liter mer enn samme periode i fjor.

 

Trenger fortsatt sommermjølk
Mjølkeproduksjonen så langt i år er tilfredsstillende. Vi klarer å bygge lager og har høy leveringsgrad. Det er positivt at produksjonen balanserer med behovene i markedet. Det ser ut til at forholdstallet er på et fornuftig nivå. Så er vi naturligvis spent hvordan sommerdumpa blir i år. I fjor opplevde vi en positiv utvikling i 3. kvartal. Budskapet fra TINE i år er at vi fortsatt trenger all den sommermjølka vi kan få, poengterer Johnny Ødegård, direktør i TINE Rådgiving og Medlemsservice.

Siste prognose: 1 535 millioner liter

Tine skriver blant annet følgende i sin siste prognose:

Prognosa for 2021 er på 1 535 mill. liter mjølk med eit forholdstal på 1,07. Dette vil gje ei kvotefylling på 90,7 %.
Dette er ein nedgang på 2 mill. liter i forhold til prognosa i april, og det er volumet for mai og juni som er justert ned basert på oppdateringar av dyretal (teljedato per 1. mars) og avdrått. Med eit avvik på +/- 1 % for resterande månader vil forventa leveranse ligge mellom 1 525- og 1 545 mill. liter.

Føresetnad for prognosa i 2021:
-Forholdstal på 1,07

-Avdråtten auka som følgje av auka kraftfôrforbruk i mars. Denne vart justert i førre prognose, men vart sett litt for høgt og er no difor justert ned med ca. 0,1 kg for mai til juni.

-Sidan førre prognose er det gjort små justeringar i dyretalet basert på teljing 1. mars (ca. 100 færre mjølkekyr), og endelege tal per 1. oktober 2020 ( ca. 200 færre mjølkekyr).

-Tal slakt noko lågare enn 2020 (-2,1 %). Det er venta at kyr vert haldne tilbake frå slakt så lenge det går, og at dette er viktigaste tiltaket for auka produksjon.

-Fleire insemineringar framover vil ha liten effekt i 2021. Tal kalvingar er forutsett vil auke med 0,7 %, og tal mjølkekyr med 2,0 % (4 113 kyr) i snitt.

-Det er venta at fokuset på sommarmjølk vil fortsetje.

-Det er tatt omsyn til venta fleire kalvingar på våren basert på insemineringstal i juni til september for å legge om til meir sommarmjølk.

-Fôrsituasjonen siste halvår er forutsett normalt med omsyn til grovfôrmengde og -kvalitet

-Signal om forholdstal i 2022 vil kunne påverke tilpassinga i 2021, særleg siste halvår. Det er gitt signal om positive utsikter for behovet for mjølk i 2022.

-Det er særleg stor usikkerheit knytt til 2. halvår sidan ein ikkje veit noko om fôrgrunnlaget eller tilpassing inn mot 2022. Det er lite omsetning av dyr, men det er stort fokus på kjøp/sal av dyr, og få selde dyr frå buskapar som skal slutte.

Kilde: TINE Medlem