Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Tine foreslår å øke forholdstallet til 1,04 for 2018.

16. august 2018

For å sikre nok melk og leveringssikkerhet anbefaler TINE å øke disponible kvoter for kumelk fra 0,99 til 1,04 ut kvoteåret 2018. Bakgrunnen den krevende fôrsitasjonen i store deler av Norge.

TINE ba om møte med avtalepartene allerede den 16. juli for en ny vurdering av forholdstallet og kvoteregelverket. Landbruks- og matdepartementet vil avholde møtet den 22. august.

Reduksjon i melkeleveranser i hardest ramma områder

Undersøkelser viser betydelige utfordringer med grovfôrtilgangen i store deler av Sør-Norge. Selv om de totale melkeleveransene så langt i år ikke viser tegn på reduksjon, ser vi en tydelig nedgang i de områdene som er hardest rammet av tørken. Hittil i år er samlet leveranse på nivå med prognosen fra desember 2017, men effekten på redusert fôrtilgang vil med stor sikkerhet påvirke vinterens leveranser. TINE vurderer likevel potensiale for å øke produksjonen i de deler av landet som ikke er rammet av tørke eller overvintringsskader i stor grad.

Prognose og behov

Prognosen så langt viser en melkeleveranse i området 1483 – 1488 mill pr. liter i 2018 med uendret forholdstall. Men forholdene har vært ekstreme og det er derfor stor usikkerhet. Industrien har fortsatt et behov for 1 504 mill. liter. En økning av forholdstallet på disponible kvoter fra 0,99 til 1,04 er forventet å gi fra 10 til 20 millioner liter kumelk

Kilde: Tine Medlem