Melkeku med fint jur
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE anbefaler et forholdstall på 0,95 i 2023

3. november 2022

Effekten av pandemien er over og vi går en tøffere hverdag i møte. Etter en markant nedgang i dagligvarehandelen er salget tilbake til nivået vi så før pandemiens inntog. Kombinert med en svekket kjøpekraft blant folk flest vil dette, ifølge prognosene, føre til lavere etterspørsel etter kumelk i 2023. Derfor anbefaler TINE at forholdstallet for kumelk reduseres til 0,95. For geitemelk anbefaler TINE å videreføre et forholdstall på 0,95.

– For å sikre bondens økonomi må vi tilpasse produksjonen neste år. Ingen er tjent med å produsere varer som ikke blir solgt, sier konserndirektør for rådgiving og medlemsservice, politikk og samfunnskontakt i TINE, Johnny Ødegård.

Salgsnedgangen i dagligvarehandelen fortsetter

Effekten av at samfunnet har blitt gjenåpnet etter pandemien har ført til en betydelig reduksjon i det norske dagligvaremarkedet. Vi handler mindre i butikken, samtidig som grensehandelen er tilbake der den var før pandemi. Samtidig har folk fått redusert kjøpekraft som reduserer salget ytterligere. Derfor signaliserte TINE allerede i juli en nedgang for 2023.  

– Vi har vært forberedt på dette fallet siden 2019. Da ble det tatt grep for å kjøpe ut 40 millioner liter kvote.  Så ga pandemien oss to års produksjonsøkning. Nå treffes vi av den reduserte etterspørselen, med en markert reduksjon i år, fortsetter Ødegård.

Det pågår et arbeid i TINE for å selge mer geiteprodukter.  Et viktig mål på kort sikt er å øke lønnsom anvendelse av geitemelka. På lang sikt er målet å øke volumet med nye- og eksisterende produkter. Geitemelkvolumet er lite og sårbart. TINE foreslår å videreføre forholdstallet på 0,95.

Slik regner TINE ut melkebehovet

Landbruks- og Matdepartementet fastsetter hvert år kvoter for ku- og geitemelk etter drøfting med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. TINE blir som markedsregulator bedt om å gi innspill. På bakgrunn av etterspørsel og prognoser for salg av melkeprodukter fra TINE og andre aktører, regner TINE seg fram til et melkebehov. Det er grunnlaget for TINEs innspill til kvotedrøftingen til vinteren. Hør mer om hvordan TINE kommer fram til et nasjonalt melkebehov her. 

Fortsatt behov for sommermelk i 2023

– Jeg vil samtidig oppfordre til å tenke over hvilke grep som kan gjøres på eget bruk for å utnytte økt melkepris om sommeren. Det er god økonomi å øke andelen sommermelk både for den enkelte og for fellesskapet. Det vil være behov for mer sommermelk også neste år, sier Ødegård.

Kvotedrøftingene

Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponible melkekvoter etter drøfting med Norges Bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag.

Kilde: TINEs Medlemssider