Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Tiltakene virker, kjøttmarkedet i bra balanse

19. juni 2019

Den oppdaterte prognosen for 2019 viser bare mindre endringer. For gris prognoseres det et underskudd for året isolert sett, men mye gris på reguleringslager og bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å slippe produksjonen løs. For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning. For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2019 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

ProduksjonTilførsler tonnendringImport-kvoterEngrossalg tonnendringMarkeds-balanseReg.lager 1.1.19 *)
Storfe/kalv87 400– 2 %9 170 1)99 600 + 1 %– 3 0002 758
Sau/lam24 700– 6 % 856 2)26 300 – 2 %–  7003 036
Gris129 000– 6 %2 000 3)133 000 – 1 %– 2 000 2 600
Egg  65 700+ 4 %   500 4)64 900+ 1 % + 1 300 207

Storfe                                                                                                                                                                              Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2019 på om lag 3 000 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 200 tonn lavere underdekning enn i forrige prognose.Det prognoseres økning i både produksjon og salg sammenlignet med forrige prognose. Økningen i produksjonen skyldes høyere kuslakting enn tidligere forutsatt. Når det gjelder engrossalget skyldes økningen høyere salg hittil i år enn tidligere forutsatt, mens forventningen for resten av året er om lag uendret. I prognosen er det forutsatt en økning i salget for året under ett på 1 prosent.

Det ventes en reduksjon i produksjonen på 2 prosent sammenlignet med 2018, noe som må sees i sammenheng med høy slakting i fjor pga. tørke. Det er redusert okseslakting som gir størst utslag, enda slaktevektene forutsettes å øke med 8 kg sammenlignet med 2018. Kuslaktingen ventes å øke noe i 2019.

 Det legges til grunn om lag uendret mordyrtall i 2019. Det ventes fortsatt en vekst i ammekutallet, men den utlignes av reduksjonen i melkekutallet.

 -Prognosen bekrefter at vi nå er nær markedsdekning for norsk storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Han viser til at det hittil i år bare har vært tre uker med nedsatt toll, noe som er uvanlig. Underskuddet av helt slakt har hovedsakelig vært dekket med frosset storfe fra reguleringslager og kvoteimport. Skulberg tror bransjen må belage seg på at tollen vil være satt ned kun i korte perioder også i fortsettelsen.

Gris                                                                                                                                                                                     For gris viser prognosen fortsatt et nødvendig underskudd på 2 000 tonn i 2019. Det prognoseres en reduksjon i produksjonen på nær 6 % sammenlignet med 2018, basert på en nedgang i solgte sæd-doser på 9 %. Det forventes en fortsatt økning i effektiviteten. Slaktevektene forutsettes å øke på grunn av endringer i topprisen som er justert til 85 kg i Nortura. Det ligger om lag 2 400 tonn med grisekjøtt på reguleringslager.

Det forventes en reduksjon i engrossalget av helt slakt på 1,5 % sammenlignet med 2018. 

Underskuddet er helt nødvendig når vi mister eksportmuligheten i 2020, sier Skulberg. Med 2 600 tonn gris på reguleringslager ved inngangen til året, og mye utestående stykningsdeler fra tidligere og pågående ribbetiltak, har vi i realiteten brukt opp eksportkvoten for både 2019 og 2020 allerede. Skulberg advarer derfor mot å tro at markedet er friskmeldt og oppfordrer svinenæringen til å fortsette det gode arbeidet med å holde smågrisproduksjonen tilbake. Han er ikke bekymret for at det skal bli for lite gris, da slaktevektene fortsatt er relativt lave og kan økes raskt ved behov.

Sau/lam                                                                                                                                                                          Prognosen for sau og lam viser at det som i siste prognose ligger an til et underskudd på 700 tonn i 2019, etter at importkvotene er tatt inn. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 6 % sammenlignet med 2018. Tallene fra søknader om produksjonstilskudd viser at 3,5 % av sauebøndene gir seg. Med bakgrunn i fostertellingene er det lagt inn en økning i antall lam per søye på 2 % i 2019 og slaktevektene på lam er satt som gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på om lag 2 % sammenlignet med 2018, men det er en økning sammenlignet med årene 2014-2016.

Med 3 000 tonn sau og lam på reguleringslager ved inngangen til året er det fortsatt en ubalanse i dette markedet til tross for underdekning i 2019, og det er særlig krevende for sau, sier Ole Nikolai Skulberg. Oppfordringen til sauebøndene om å redusere påsettet noe og beholde søyene lenger, står derfor fortsatt ved lag, sier Skulberg.

Egg                                                                                                                                                                                 Prognosen viser nå et overskudd på 1 300 tonn egg i 2019, som er 400 tonn mindre enn i forrige prognose. Den viktigste endringen er at det nå er forutsatt at 554 tonn egg tas ut gjennom førtidsslakting, men det er også noe høyere import hittil i år enn sist forventet. 

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019. Det er primært egg fra miljøinnredning som skal tas ut. 

Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. I tillegg ser vi at etterspørselen etter egg fra miljøinnredning er lav. Det vil om kort tid ikke være særlig rom for egg fra miljøinnredning, sier Skulberg.

Kilde. Nortura Totalmarked