Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Kompensasjon på 115 kroner pr. verpehøne for 1 års opphold

22. september 2022

Omsetningsrådet har vedtatt en forskrift som gjør at produsenter kan kompenseres for et midlertidig opphold i eggproduksjon. Målet for tiltaket er å bedre markedsbalansen for egg i 2023. Eggprodusenter kan få en kompensasjon på 115 kroner pr. verpehøne for 1 år opphold i eggproduksjonen. Kompensasjonen dekkes av omsetningsavgift som betales av eggprodusentene.

For å redusere overskudd av egg, har Omsetningsrådet vedtatt Forskrift om tilskudd til produsenter som gjennomfører opphold i eggproduksjonen. Tiltaket innebærer at eggprodusenter kan søke om  midlertidig opphold av eggproduksjonen for en periode på minimum tolv måneder. Produsententene som deltar i tiltaket vil motta en standardisert kompensasjon på 115 kroner per verpehøne. 

Det overordnede prinsipp for utvelgelsen av tilskuddsberettigede søkere skal være “først i tid, best i rett”. Det skal være et mål å spre antallet produsenter som deltar mellom ulike deler av landet. 

For de som tegner en avtale med markedsregulator om å delta i tiltaket vil det innebære følgende:

-Gjelder produsenter som holder >1000 verpehøner.

-Oppholdsperioden må starte senest 1. april 2023.

-Tiltaket krever produksjonsstans på minst tolv måneder.

-Produksjonen må starte opp igjen i tilnærmet samme omfang, senest åtte måneder etter oppholdsperioden.

-Det skal ikke forekomme utbygging i oppholdsperioden som kan medføre økt produksjonsomfang.

-Det kan ikke drives eggproduksjon fra lokalene som er omfattet av avtalen i oppholdsperioden.

-Den som har tegnet avtale om opphold kan ikke drive eggproduksjon i oppholdsperioden.

Muligheten for påmelding er frem til fredag i uke 41 den 14. oktober klokken 12.00.

Utdrag av forskriften:

Det overordnete prinsipp for utvelgelsen av tilskuddsberettigede søkere skal være «først i tid, best i rett». Dette registreres ved påmelding via elektronisk søknadsskjema på Nortura Totalmarked som vil være dokumentasjon på tidspunkt for påmelding.

Det skal være et mål å spre antallet produsenter som deltar mellom ulike deler av landet. Ut fra denne målsettingen skal Nortura søke å oppnå følgende fordeling på regionene i Norge.

Nord og Midt, 450 tonn: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal,
Sør og Vest, 525 tonn: Vestland, Rogaland, Agder,
Øst, 525 tonn: Vestfold og Telemark, Viken, Oslo, Innlandet.

Før øvrig skal følgende utvelgelseskriterier legges til grunn (i prioritert rekkefølge):

  Det skal være en målsetting at maksimalt to produsenter som gis tilbud om midlertidig opphold i eggproduksjonen kjøper unghøner fra samme oppdretter av verpehøner.
  Det skal være en målsetting at det ikke skal være mer enn 50 % av de som deltar i tiltaket innenfor hver region som benytter en og samme rase (Lohmann eller Dekalb).

Oppholdet i verpehøneholdet/eggproduksjonen på bruket skal starte senest 1. april 2023 eller fra det tidspunktet som fremgår av avtalen mellom produsenten og markedsregulator. Oppholdet regnes fra tidspunkt for avliving/utslakting av hele besetningen.

Eggprodusenter som deltar i tiltaket må dokumentere skriftlig på egnet måte at de har startet opp igjen eggproduksjonen med tilnærmet samme omfang innen 8 måneder etter at tiltaket er avsluttet. Med tilnærmet samme omfang aksepteres et avvik på +/– 10 prosent sammenliknet med det antall verpehøner som har fått tilskudd etter § 7.

Det er videre et krav at produsenter som deltar i tiltaket under oppholdet ikke kan utføre ombygging/utvidelse av hønehuset som kan medføre produksjonsøkning etter oppholdsperioden.

 

Saken oppdateres

Kilde: Nortura Totalmarked