Statsråden har regelmessige Skype-møter med sentrale aktører i landbruket og Mattilsynet for å være oppdatert. Foreløpig er det ikke meldt om akutte problemer i næringen, men det er full beredskap i verdikjeden og alle følger opp rådene og påleggene som myndighetene har gitt.

– Matproduksjonen i Norge går som normalt, og det er nok mat. Jeg følger situasjonen tett, og med rapporteringen får vi oversikt over potensielle utfordringer som kan oppstå framover i tid. Det er viktig med tett dialog. Det gjør at vi raskt kan respondere med tiltak dersom det er behov for det, sier landbruks- og matminister Bollestad.

Setter i gang flere tiltak

Næringen og Mattilsynet har satt i gang en rekke tiltak rettet både mot den enkelte gård og videre i verdikjeden. Det er spesiell oppmerksomhet rundt kritisk personell og kritiske innsatsfaktorer i produksjonen, for best mulig å sikre kontinuitet i råvarestrøm og nærings-middelindustrien.

Matvareforsyning er en kritisk samfunnsfunksjon

Nærings- og fiskeridepartementet har definert hvilket personell med viktige roller i kritiske samfunnsfunksjoner innenfor matvareforsyningen og drivstofforsyningen som skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn. På denne lista står også personer som arbeider med husdyrproduksjon, i næringsmiddelindustrien, veterinærer, og ansatte i fôrindustrien.

Matkontroll

Mattilsynet har særlig stor beredskap på personell som arbeider med kjøttkontroll på slakteriene og kontroll på grensestasjoner for å unngå at de blir smittet eller havner i karantene. Mattilsynet vurderer fortløpende tiltak for å begrense smitte til kritisk personell.

Kjøre og hviletidsbestemmelser

Landbruket har pekt på kjøre- og hviletidsbestemmelsene som et kritisk punkt og bad om dispensasjon. Det kan under ekstraordinære omstendigheter gis unntak fra kjøre- og hviletidsreglene, og det legges til grunn at koronautbruddet etter omstendighetene vil kvalifisere som “ekstraordinær omstendighet”. Disse bestemmelsene ligger under Samferdselsdepartementets ansvarsområde og det ble i fredag sendt brev til berørte aktører i landbruksnæringen om at det er gitt dispensasjon.

Redusere smittespredning til bønder

Landbruket har gjennom sine organisasjoner fremhevet rådene fra myndighetene slik at bonden holder seg frisk. Norske bønder har for øvrig gode rutiner med smitteforebyggende arbeid på gården med bla smittesluser og besøkskontroll. Alle oppfordres nå til å være ekstra påpasselig med smitte og smittespredning, følge rådene fra myndighetene, og bruke beredskapsplan for gården. De skal også følge anbefalingene fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet om at personer som er smittet med koronavirus, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr.

Ansvaret for matforsyningen i Norge ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for matproduksjonen fra bonde og frem til meieri og slakteri.

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.