Granskog med snø
Foto: Cheap Snow Gear

Tilskudd på 50 prosent til suppleringsplanting

21. februar 2019

Foto: Cheap Snow Gear

Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.

Det er et godt klimatiltak å holde skogarealene i hevd gjennom aktiv og intensiv skogskjøtsel. Det er derfor viktig å etablere ny skogbestand etter hogst ved å plante med tilstrekkelig tetthet. Av ulike årsaker kan vi få avgang av planter etter at de er satt ut. Det kan skyldes ugunstige værforhold eller skadegjørere som mus og snutebiller. Dersom avgangen blir for stor er det behov for å supplere inn nye planter og erstatte avgangen. Tørkesommeren i 2018 kan ha forsterket behovet for suppleringsplanting.

Skogeiere kan i 2019 søke om 50 prosent tilskudd til kostnaden ved supplering. Pengene gis fra nasjonal ramme til tettere planting som klimatiltak. Tidligere var tilskuddet begrenset til 50 planter pr dekar. Betingelsen er fortsatt at antall planter pr dekar etter supplering tilfredsstiller et minimumskrav til plantetetthet.

Les mer om suppleringsplanting og hvordan man søker om tilskuddet her

Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag):

Bonitet Min. plantetall per dekar etter supplering
26 220
23 220
20 200
17 180
14 160
11 130
8 100

 

Kilde: Landbruksdirektoratet