Foto: Terje Pedersen / NTB
Foto: Terje Pedersen / NTB

Tilleggsforhandlinger om gjødsel og bygningsmaterialer

20. august 2021

De innledende sonderingene i tilleggsforhandlingene er avsluttet. Det blir forhandlet om kostnadsøkningene på gjødsel og bygningsmaterialer. Staten har avslått å forhandle om kraftfôr, mens for strøm er det en protokollmerknad om at dette skal behandles i oppgjøret i 2022.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sammen med Norges Bondelag krevd tilleggsforhandlinger i henhold til Hovedavtalens §2-4 «Omgjøringer og tillegg». Brev om dette ble sendt til Landbruks- og matdepartementet  29.07.21 og staten har akseptert at tilleggsforhandlinger skal gjennomføres. Partene har nå avsluttet de innledende sonderingene rundt hvilke kostnadsfaktorer som skal være gjenstand for forhandlinger. Partene har vært enige om at Budsjettnemda for Jordbruket (BFJ) skal få i oppdrag å gjøre nye vurderinger på basis av den markedsutviklingen som har inntruffet i etterkant av at BFJ la fram sitt grunnlagsmateriale den 19. april 2021.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har fremmet krav om at følgende kostnadselementer skal inngå i forhandlingene

-Handelsgjødsel

-Bygningsmaterialer

-Kraftfôr

-Elektrisk kraft

-Norsk Bonde- og Småbrukarlag har også gjort vurderinger av andre kostnadselementer – blant annet diesel og plast, men konkludert med at endringene her ikke er vesentlige nok til å omfattes av §2-4, men vil inngå i det nye og oppdaterte tallmaterialet for neste års forhandlinger, sier leder Kjersti Hoff.  

Det er nå klart at Regjeringen ikke vil innlemme kostnadsøkninger på kraftfôr og elektrisk kraft i forhandlingene, men med en protokoll om at strømutgiftene skal følges tett er vi blitt møtt noe på det området.

I protokollen heter det: “Partene viser til at det både i krav, tilbud og proposisjonen om jordbruksoppgjøret er understreket at det er stor usikkerhet om utviklingen til 2022 på flere poster, både på inntekts- og kostnadssiden. Det har skjedd en vesentlig prisøkning på elektrisk kraft i løpet av sommeren 2021. Det er normalt at kraftprisene varierer vesentlig, og det er for tidlig å fastslå hvilken kostnadsendring som vil bli resultatet for perioden t.o.m. 2022.

Partene skal se spesifikt på hvor store kostnadsøkningene på kraft ble fra 2020 til 2021 og ta stilling til hvordan dette skal håndteres, normalt som en del av jordbruksoppgjøret i 2022.”

Budsjettnemnda får frist til 1. september

Det er i dag sendt omforent oppdrag fra partene til BFJ for å få gjennomført nye vurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer.

-I de første møtene med staten har det viktigste for Bondelaget vært å gi Budsjettnemnda et oppdrag for å regne på kostnadsøkningene slik at partene har et felles tallgrunnlag. Det er dette regnestykket som vil ligge til grunn for forhandlingene om kompensasjon, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag 

Budsjettnemda for jordbruket er nå bedt om å utarbeide oppdaterte anslag for kostnadsendringer fra 2021 til 2022, som følge av prisøkninger på handelsgjødsel. Partene ber også om en vurdering av effekten av stor prisvekst for bygningsmaterialer.

-Vi synes det er positivt at Statens forhandlingsleder viser vilje til å kompensere for den ekstreme prisoppgangen på handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Prisoppgangen på strøm har vært enda mer eksepsjonell så langt i 2021 og vi mener også at prisutviklingen på de internasjonale markedene for råvarer til kraftfôrindustrien vil medføre betydelige kostnadsøkninger for norske jordbrukere framover. Dette er kostnadsøkninger som det ikke er tatt høyde for i grunnlagsmaterialet og som derfor vil slå negativt ut på en allerede svært presset økonomi i norsk jordbruk. Vi er derfor skuffet over at Staten ikke ønsker at budsjettnemda skal gjøre nye prognoser for disse to viktige kostnadsfaktorene, sier Hoff.

Fristen for arbeidet i BFJ er satt til 1. september 2021.

-Norsk Bonde og Småbrukarlag vil fortsette å ha stort trykk på både inntektsmuligheter og kostnadsutvikling – uavhengig av utfallet av tilleggsforhandlinger om gjødsel og bygningsmaterialer, avslutter Hoff.

Kilde: Pressemelding fra Bonde- og Småbrukarlaget og Bondelaget