Mattilsynet gjennomførte i 2017/2018 en tilsynskampanje på slaktegris i Rogaland, der de avdekket velferdsutfordringer i svinenæringen. De siste årene har politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet avholdt flere møter med næringen om hvordan utfordringene på dyrevelferd skal løses.

– Vi blir kontinuerlig oppdatert på status i svinenæringen, og Animalia la i dag fram tall som viser at vi er på rett vei. Arbeidet med dyrevelferd har pågått siden Mattilsynet avdekket problemer i 2017/2018. Det er en positiv utvikling i næringen. Mye er gjort, men det er fortsatt behov for forbedringer hos enkelte bønder. Derfor er jeg glad for at hele næringen står samlet og aktivt deltar i dette viktige arbeidet, sier statssekretær Widar Skogan (KrF).

Det er satt i gang omfattende tiltak med dyrevelferdsprogram som inkluderer obligatoriske veterinærbesøk og kontroll gjennom slakteriene. I juni 2020 ble det forskriftsfestet at alle norske svineprodusenter skal delta i dette dyrevelferdsprogrammet. De to siste årene er det gjennomført 7000 veterinærbesøk gjennom denne ordningen.

Mattilsynet er nå i gang med en nasjonal tilsynskampanje om dyrevelferd i alle typer grisebesetninger. Mattilsynet har bedt Veterinærinstituttet, som er myndighetenes fremste veterinærfaglige kunnskapsstøtte, om å gjøre en vurdering av hva som er nødvendig for å få et representativt bilde av dyrevelferden i næringen. Veterinærinstituttet valgte ut 600 besetninger, og mener det er et nødvendig antall for å kunne trekke faglig begrunnede konklusjoner fra resultatene som kommer etter tilsynskampanjen.

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet