Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Svinekjøtt kan miste målprisen

27. april 2021

Dersom summen av internstøtte overstiger forpliktelsene i WTO avtalen, peker jordbrukets forhandlingsutvalg på at det er aktuelt å ta bort målprisen på svinekjøtt.

Jordbrukets forhandlingsutvalg skriver blant annet følgende:

Gjennom WTO avtalen er Norge forpliktet til å holde internstøtten (AMS) på under 11.449 mill. kroner. Målprisene utgjør det meste av AMS. I 2020 har produksjonen økt. En har fått markedsbalanse, og omsetningsavgiftene har gått ned (unntatt melk). I 2021 forventes fortsatt høy produksjon. I tillegg går omsetningsavgifta ned for både melk og svinekjøtt. Jordbrukets forhandlingsutvalg er kjent med at norske myndigheter har laget en prognose som innebærer at en vil kunne overstige taket i 2021 med om lag 180 mill. kroner. På tross av en grundig prosess for å avklare mulige tilpasninger i dagens innretning, er det ikke identifisert muligheter som endrer denne prognosen i tilstrekkelig grad.

Ansvaret for å overholde forpliktelsene Norge har i internasjonale handelsavtaler ligger hos myndighetene. Jordbrukets forhandlingsutvalg finner det sterkt beklagelig dersom svinekjøtt må flyttes over fra målprissystemet til volummodellen. WTO-avtalen (med prisdata fra 1986-88) tar ikke høyde for underliggende prisstigning. Den tar heller ikke høyde for befolkningsvekst. Uten gode nok markedsreguleringsvirkemidler vil norsk produksjon måtte tilpasses en lavere markedsdekning for å unngå konsekvensene av overskudd i markedet. Dette medfører redusert verdiskaping.

Jordbrukets forhandlingsutvalg ber norske myndigheter gå grundig gjennom notifiseringssystemet for å se om det finnes alternativer til å flytte produkter ut av målprissystemet over til volummodellen. F.eks. om man kan notifisere målpris for svinekjøtt fratrukket slakte- og innfraktkostnader, slik man gjør med melkepris der målprisen er fratrukket kostnader i Tine Råvare.

Dersom myndighetene ikke finner alternative løsninger, ser Jordbrukets forhandlingsutvalg ingen annen utveg enn at Stortingets vedtak følges opp, dvs. «målprisen for svin avvikles fra det tidspunkt det anses som nødvendig for at Norge skal kunne overholde sine forpliktelser i WTO, og at en markedsordning basert på volummodellen først da gjøres gjeldende for svin inkl. purke og råne.»

Dersom svinekjøtt flyttes over i volummodellen vil Jordbrukets forhandlingsutvalg understreke at reguleringsvolumet av svinekjøtt må settes på et nivå som gir markedsregulator tilstrekkelig handlingsrom.