Melkebil fra Tine
Foto: Tine

Svakere resultat for TINE

26. september 2019

Driftsresultatet for andre tertial endte på 603 millioner kroner, noe som er 197 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.  Dette skyldes volumnedgang i de store meierikategoriene og langt lavere iskremsalg i år sammenlignet med i fjor. 

– Kombinasjonen av sterk importvekst, bortfall av jarlsbergeksport, endringer i forbruksmønstre og sterk subsidiering av konkurrenter er alvorlig for norsk melkeproduksjon og TINE. Vi har iverksatt en rekke tiltak som skal bedre lønnsomheten og forventer effekter av dette i 2020, sier konsernsjef Gunnar Hovland. 

Salgsinntektene for TINE Gruppa i andre tertial var 7 891 millioner kroner, en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med andre tertial 2018.  Veksten i salgsinntekter kommer i hovedsak fra ytterligere oppkjøp av eierandelene i Lotito Foods i USA som nå er et datterselskap i TINE Gruppa. TINE Gruppas salgsinntekter justert for endring i valuta eksklusive Lotito Foods endte omtrent på samme nivå med samme periode i fjor.

 Det var verdivekst i den norske meierivirksomheten, men den negative volumutviklingen på de store kategoriene tar bort denne effekten. Utover volumnedgang i de største meierikategoriene og langt lavere iskremsalg, ble driftsresultatet i perioden negativt påvirket av noe økte kostnader blant annet knyttet til høy melkeinngang i starten av tertialet.  Hittil i år er driftsresultatet på 931 millioner kroner, 337 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor. 

– Derfor gjennomfører vi forbedringstiltak med mål om å redusere kostnadene med minimum 1 milliard kroner og nedbemanning med 400 årsverk. I tillegg kommer en rekke tiltak for styrke vekst og konkurransekraft fremover, sier Hovland. 

Internasjonalt
Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 1 173 millioner kroner i andre tertial 2019, en økning på 30,9 prosent i forhold til andre tertial 2018 (24,3 prosent vekst justert for endring i valuta). Dette skyldes oppkjøpet av eierandelene i Lotito Foods i USA, som nå er et datterselskap til Norseland Inc. 

Annen virksomhet
Salgsinntektene for Annen virksomhet ble 1 155 millioner kroner i andre tertial, en reduksjon på 9,0 prosent i forhold til andre tertial 2018. Hittil i år var salgsinntektene 4,4 prosent svakere enn samme periode i 2018.  Dette skyldes i hovedsak betydelig lavere iskremsalg sommeren 2019, sammenlignet med rekordsalget i 2018.

Kilde: Pressemelding