Marit Haugen
Foto: Tine

Styrelederen i TINE varsler lavere inntekter for melkebonden.

22. mai 2019

Marit Haugen ble valgt til styreleder i TINE for en drøy måned siden, og nå med ber hun melkeprodusentene forberede seg på lavere inntekter. – Økonomien i melkeproduksjon vil ikke gi grunnlag for å betale de kvoteprisene vi har sett i det siste, sier hun i dette intervjuet med Landbruk24.

Har du en generell kommentar til den nylig inngåtte jordbruksavtalen, sett fra melkeprodusentene og TINE?
-Jeg er glad for at det ble avtale, og setter pris på at avtalepartene har adressert behovet for å nedskalere melkeproduksjonen. Det er imidlertid verdt å merke seg at dette blir en krevende omstilling, også økonomisk og mange av oss kan oppleve fall i inntektene.

Avtalepartene har utsatt utfordringene med nedskaleringen av melkeproduksjon til oktober, hvilken rolle vil Tine spille i den prosessen?

-Vi har hatt god dialog med avtalepartene i forkant og underveis i forhandlingene. Tine vil også i det videre arbeidet bidra med vurderinger og faglig innspill. 

Fra 2021 er det definitivt slutt på eksportstøtte til Jarlsbergeksport. Har dere nå noen foreløpige prognoser om hvor stort melkebehovet vil være i 2021?

-Behovet for å ta ned melkevolumet grunnet bortfallet av eksportsubsidiene vil være om lag 100 mill liter, så er det mange andre faktorer som også bestemmer melkebehovet. Viktigst er at Tine klarer å vinne konkurransen i det nasjonale markedet, dette blir den aller viktigste oppgaven framover, og har betydning langt etter 2021. 


Uansett vil dette få  økonomiske konsekvenser for melkeprodusentene, hva vil du si til melkeprodusentene som skal legge planer for de nærmeste åra?

-Jeg har tro på melkeproduksjonen framover, og jeg er glad vi sammen har TINE som det viktigste verktøyet for å selge produktene våre. Økonomien i melkeproduksjonen vil bli redusert de nærmeste årene både som følge av at vi må produsere mindre melk, omsetningsavgiften vil øke og resultatene i TINE vil bli dårligere bl.a. som følge av at vi ikke klarer å ta ned kapasiteten raskt nok. De som skal legge planer bør ta med seg dette bildet, samtidig som jeg oppfatter melkeprodusentene som langsiktige i sine planer. 

Når Stortinget behandlet utfasingen av eksportstøtten i 2015, ble det samtidig pekt på at det skulle komme kompenserende tiltak. Hvilke tiltak mener TINE kan være aktuelle?

-I den ekstraordinære situasjonen vi nå er i kunne en tenke seg at Stortinget f.eks. bidro til finansiering av oppkjøp av kvoter. 

Både Tine og faglagene kom med forslag til endringer i kvoteordningen foran årets jordbruksoppgjør, dette har skapt litt uro blant melkeprodusenter som er usikre på hvordan kvoteordningen blir framover. Hva vil du si til de som nå vurderer om de skal selge/kjøpe, leie/leie ut melkekvoter?

-Hver enkelt må vurdere det ut fra sin situasjon, men økonomien i melkeproduksjonen vil ikke gi grunnlag for å betale de kvoteprisene vi har sett i det siste. Samtidig håper jeg avtalepartene fortsetter å jobbe med løsninger som rammer inn leiemarkedet mer enn i dag.