Illustrasjonsfoto: F.Meyer.
Illustrasjonsfoto: F.Meyer.

Større kornareal og flere kyr i 2021

15. november 2021

De foreløpige tallene fra søknader om produksjonstilskudd for 2021 viser små endringer fra 2020. Det er en økning i antallet ammekyr og melkekyr, og et litt større kornareal. Det er en liten nedgang i antall foretak med areal.

– Reduksjonen fra i fjor er på litt under 400 foretak med areal, og det betyr en nedgang på 1,1 prosent, sier seksjonssjef Linn Borsheim i Landbruksdirektoratet. – Fristen for å gjøre endringer i søknadene gikk ut 29. oktober, så tallene vi har nå er basert på det søkerne har oppgitt. Tallene kan endres noe i løpet av saksbehandlingen, men erfaringsmessig viser de foreløpige tallene det store bildet.

Stabilt jordbruksareal i drift

– Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge er så å si uendret sammenlignet med 2020. Denne beregningen er basert på søkernes opplysninger. Erfaringsmessig vil det komme inn noe mer areal i forbindelse med dispensasjons- og saksbehandling av søknader, sier Borsheim.

Mer korn og mindre grovfôr

På landsbasis har arealer med korn økt med vel 21 000 dekar, mens grovfôrproduksjonen har gått ned med nesten 23 000 dekar sammenlignet med i fjor.

Summen av areal brukt til grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær har gått ned i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Vestland, men opp i resten av landet. 

Noe reduksjon i økologisk areal 

De foreløpige tallene viser at totalt areal som drives økologisk, eller er i andre eller tredje års karens i 2021, var vel 377 000 dekar. Dette er 5 300 dekar lavere enn de endelige tallene for 2020.

Flere kyr og  færre purker

Antallet melkekyr per 1. oktober 2021 var nesten 2 000 høyere enn i 2020, mens tallet for ammekyr i 2021 var nesten 6 300 høyere. For øvrige storfe var tallet for 2021 nesten 8 800 høyere enn i 2020.

Antall melkegeiter er opp med 185 dyr fra 2020 til 2021. For avlspurker er det en nedgang på 230 dyr, og for ungpurker nedgang på 630.

De nye tallene viser at det ble sluppet 4 900 færre sauer og 13 200 færre lam på utmarksbeite i år sammenlignet med 2021. Ser man på hvor mange som har gått på beite i 12–16 uker, er nedgangen på 39 200 sauer og lam. 

Det er mulig å etterregistrere dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar. De endelige tallene for dyr på beite vil derfor trolig bli høyere enn de Landbruksdirektoratet har så langt, særlig for sau og lam.

For kyr (melkekyr og ammekyr) viser tallene registrert per 29. oktober en økning på 9 500 kyr på beite i 12–16 uker, og vel 4 700 kyr på utmarksbeite fra 2020 til 2021. For øvrige storfe er økningen hhv. 4 400 dyr og 5 700 dyr for 12–16 uker og utmarksbeite.

Kilde: Landbruksdirektoratet