Tømmerlunne
Foto: Viken Skog

Stor usikkerhet i skogbruket

1. april 2020

Koronaepidemien skaper stor usikkerhet i også skogbruket. Landbruk24 fått en statusrapport fra skogeierandelslagene, de melder om et usikkert tømmermarked, redusert hogst og permitteringer.

Viken Skog

Tømmermarkedet er preget av stor usikkerhet til hvordan coronasituasjonen vil påvirke de generelle konjunkturene, og dermed særlig byggeaktiviteten. Vi må forvente en internasjonal nedgangsperiode, spørsmålet er vel mest hvor lang og hvor dyp den blir.  På kort sikt melder de fleste av våre kunder om at de produserer omtrent som planlagt, og tar inn tømmer i henhold til inngåtte avtaler. Vi har noen mindre sagbruk som har innført noe innskrenkninger, og dette rammer sterkest i Innlandet. Avsetningen for massevirke er mer robust, selv om det i går kom melding om at Norske Skog stenger en av sine tre papirmaskiner i Saugbrugs i Halden, sier organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella.

 

Organisasjonssjef i Viken Skog Olav Bjella

Konsekvensen for hogstaktiviteten varierer ganske mye avhengig av hvilken region vi er i. Viken Skog har valgt å opprettholde hogstaktiviteten over alt, men har innført begrensninger for hvor mye den enkelte kan hogge pr uke. I snitt snakker vi om 10-20% reduksjoner.  Situasjonen er imidlertid labil og følges tett dag for dag. Det jobbes med å vri hogst over mot tynning og bestand med høy massevirkeandel.  Vi gjør alt vi kan for å holde hjula i gang for våre samarbeidende skogsentreprenører.

Vi står foran en utfordrende plantesesong. Anslagsvis 80% av skogplantingen i Norge gjennomføres av entreprenører med faste, godt kvalifiserte utenlandske sesongarbeidere. Som kjent medfører coronasituasjonen store problemer med å få denne arbeidskraften inn i landet, der utreiseforbud er den største hindringen. Viken Skog har allerede sikret at en del av denne arbeidskraften allerede er i landet, der de jobber med ungskogpleie inntil plantesesongen kan starte.  Ellers oppfordrer vi skogeiere som selv kan ta ansvar for plantingen om å melde seg. Det nye plantetilskuddet vil sammen med bruk av skogfond med skattefordel gjøre dette til lønnsomt arbeid for mange.

Glommen Mjøsen

Glommen Mjøsen Skog har fått en neddragning av sagtømmerleveranse hos noen industrikunder. Årsakene er sammensatt, ifølge markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog:

-Flere sagbruk har signalisert at de ønsker å ha et lavt råvarelager i en usikker tid, de opplever fallende avsetning på sluttproduktet og bemanningen påvirkes av tiltakene som er innført fra myndighetene med stengte barnehager/skoler og karantene. I sum fører dette til at de har varslet permitteringer og i noen geografier betydelig redusert innkjøp av sagtømmer, sier Bakken.

-Vi følger tett med på endringer hos industrien og når det igjen kan bli aktuelt å skru opp produksjonen av sagtømmer over hele geografien, sier markedssjef Håkon Bakken.

Varslingene om stopp gjelder i første omgang for mars og april måned for å unngå å sitte med for store bilvegslager uten tilstrekkelig avsetning inn i våren, forteller påtroppende skogsjef Jan Gaute Lie.

-Sagtømmer er ferskvare og kan ikke ligge på lager ved veg i ukesvis. Da forringes kvaliteten. For å ha kontroll på tømmerkvaliteten inn mot våren, stopper vi produksjonen av sagtømmer i påskeuka. De to påfølgende ukene vil det være stopp i de fleste geografier, men ikke alle. I Østfold og Akerhus er det normal drift etter påske, sier påtroppende skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog.

Massevirkeindustrien kjører tilnærmet som før. Glommen Mjøsen Skog dreier nå også produksjonen over på tynning der det er aktuelt med tanke på maskinpark og rent skogbiologisk.

-Vi har økt aktivitet på tynningshogst, avskogingsprosjekter og heltredrifter. Tynningshogst er jo et kvalitetsfremmende tiltak og heltredrifter øker verdien på landbrukseiendommen, sier Lie.

Planting:
Glommen Mjøsen Skog forventer å få inn halvparten av våre utenlandske skogsarbeidere. Det vil si rundt 100 arbeidere.

– Vi har fått en rekke henvendelser fra norske arbeidskraft som ønsker å bidra. Flere har erfaring med skogsarbeid og vi begynner nå å sette sammen aktuelle gjenger, som begynner med skogsarbeid i nær framtid, sier Lie.

Skogbruksledere fra Glommen Mjøsen Skog går inn som arbeidsledere og plantearbeidet foregår fra tidlig april til tidlig juli.

-Glommen Mjøsen Skog skal ta ut de plantene vi har avtalt med de aktuelle planteskolene, og de skal settes ut etter de kvalitetskrav som gjelder, sier Lie.

Allskog

Skoler og mange arbeidsplasser er stengt ned og Norge er preget av koronakrisa. ALLSKOG er per dags dato ikke direkte rammet, men vi er bekymret for hva situasjonen kan føre til, med konsekvenser for hele skog- og trenæringa. Da tenker vi på skogeierne, entreprenørene, transportørene og på industrien – hele verdikjeden. Sier næringspolitisk rådgiver, Audun Otterstad i ALLSKOG

Audun Otterstad

Industrien går foreløpig tilnærmet som normalt, men den er avhengige av å tilgang på råvarer for å holde produksjonen oppe. Det jobbes derfor iherdig med å skaffe nye oppdrag til skogsentreprenørene så de har arbeid å gå til. Målet er at næringa kommer gjennom koronakrisen med like mange arbeidsplasser som den gikk inn krisa med.

  • ALLSKOG har kun ett fokus i denne situasjonen – å holde hjulene i gang. Vi har lagt andre oppgaver til side og jobber nå utelukkende med å skaffe kontrakter og tømmer til entreprenørene sier Otterstad.

De oppfordrer alle, både private og det offentlige til å bidra med det de kan for å holde hjulene til norske arbeidsplasser i gang. Det er behov for aktivitet, ALLSKOG sendte derfor i forrige uke en klar oppfordring til kommunene og bedrifter om å bruke lokale entreprenører og materialer. De håper at kommuner iverksetter tiltak som nødvendig skogskjøtsel, rydding av skog langs veger og forskutterer rehabilitering fremover.

Otterstad forteller at situasjonen ikke er kritisk, men at den er alvorlig. Han trekker frem at et av fortrinnene til skognæringa nord for Dovre er den regionale industrien. Mens det i 2019 ble eksportert om lag 3 000 000 kubikk med tømmer fra Østlandet er det et underskuddsmarked i Midt-Norge, industrien vil ha mer enn det aktørene klarer å levere.

  • Vi ser at svingningene i markedet rammer næringa enda hardere sør for Dovre enn her oppe. Vi har lagt en annen strategi hvor vi slutter opp om den regionale industrien, det har både vi som selskap og skogeierne igjen for, særlig i nedgangstider mener Otterstad.

I tillegg til å skaffe hogstoppdrag jobber ALLSKOG med å forberede plantesesongen. De omsetter årlig flere millioner skogplanter, hvor de planter om lag 80 prosent for skogeierne, mens skogeierne selv planter en femtedel. Skogplanting er både viktig for verdiskaping, men også et godt klimatiltak. Å plante nye trær binder CO2 i 80 til 100 år. I dag plantes det ofte tettere og med de beste frømaterialene fra skogen.

  • Vi jobber med å sikre at plantingen skal gå som normalt, for oss er det viktig å få hver plante i jorda, der ser det foreløpig ut til at vi har god kontroll i samarbeid med våreplanteentreprenører sier Otterstad.

 

ALLSKOG har dessverre måtte sende permitteringsvarsel

Tross spissingen av aktiviteten i selskapet mot å holde hjulene i gang, har ALLSKOG sendt permitteringsvarsel til alle ansatte med 14 dagers varsel. Situasjonen tilsa at selskapet måtte redusere risiko og gjøre seg klare til at koronakrisen kan bli langvarig.

  • Alle medarbeidere er fortsatt i normalt arbeid med hjemmekontor eller utekontor. Ingen er permittert så langt, men når usikkerheten blir så stor som den er nå under koronakrisen er verktøyet klart hvis det blir nødvendig avslutter Otterstad.