Tankbil med melk
Foto: Bo Mathisen

Stor melkeproduksjon fører til redusert melkepris neste år

8. desember 2018

Den store økningen i melkeproduksjon i høst fører til at melkeprisen må reduseres i første halvår 2019.  Den siste prognosen fra Tine viser at det kan bli produsert 41 millioner liter mer enn tidligere beregnet i perioden 01.07. 18 til 30. 06.19. Landbruksdirektoratet har for første gang siden 2004 varslet om at det blir en såkalt styringspris på melk. De vil pålegge Tine som markedsregulator å redusere melkeprisen med 4 øre i 1. halvår 2019. I tillegg vil omsetningsavgifta øke med 6 øre pr liter.

 

Omsetningsrådet vedtok fredag å doble omsetningsavgifta fra 6 til 12 øre. Tine hadde foreslått en avgift på 10 øre, men det var et enstemmig råd som gikk inn for 12 øre. Styreleder  i Tine,Trond Reiserstad, sier følgende til Landbruk24 om hvorfor økningen ble større enn det Tine opprinnelig foreslo:

-Rådet har lagt vekt på behovet for løpende likviditet i fondet. Dette var det ikke tatt hensyn til i Tines forslag. Vi aksepterer behovet for økt likviditet.
Ellers er vi opptatt av nøkternhet når det gjelder bruk av omsetningsavgift.  Det er ikke økt forbruk, men behov for likviditet som ligger til grunn for rådets beslutning om økningen fra 10 til 12 øre, sier Reierstad.

Landbruksdirektoratet vil pålegge Tine å redusere melkeprisen med 4 øre

Dette går fram av et høringsbrev fra Landbruksdirektoratet om nye satser i prisutjevningsordningen, høringsfristen er 10. desember. I høringsbrevet skriver Landbruksdirektoratet:  at likviditetsnedbyggingen samlet for satsåret 2018/19 blir i størrelsesorden 50–65 mill. kroner med gjeldende satser Landbruksdirektoratet vurderer det slik at den prognoserte likviditetsreserven ved utgangen av satsåret 2018/19 ikke er tilstrekkelig til å kunne drifte ordningen på en forsvarlig måte, gitt den usikkerhet som ligger i prognosene for samlede avgifter og tilskudd i ordningen for resten av satsåret.

Lars Folland , seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet sier til Landbruk24 at de forholder seg til den siste prognosen fra Tine som er basert på et forholdstall på 1,00. Hvis Tine kommer med en ny prognose basert på forholdstallet 0,98, som ble vedtatt i gårsdagens kvotedrøftinger, vil direktoratet legge den til grunn. Folland sier at det er en meget spesiell situasjon at de er nødt til å varsle om styringspris, så vidt han kjenner til skjedde det sist i 2004.

Direktoratet anslår at det blir brukt ca 25 millioner liter mer melk til produksjon av ost, enn det som var lagt til grunn i juni. Mens de tror det blir brukt ca 15 millioner liter mer til produksjon av tørrmelk og kasein. Begge disse anvendelsene får tilskudd fra prisutjevningsordningen. I tillegg anslås det at innfrakttilskuddet må økes med 12,8 millioner kroner som følge av økt melkemengde.

TINE: Ikke rett å sende hele regningen tilbake til bonden

Landbruk24 har fått følgende kommentar fra styreleder i Tine, Trond Reierstad, til forslaget som er sendt på høring:

-TINE har ikke ferdigbehandlet saken, men skal avgi høringsuttalelse innen fristen.
-En må skille mellom økte kostander som skyldes  økt melkemengde og hva som skyldes andre endringer. Vi kan – ut fra det vi har sett – ikke se at det er rett å sende hele denne regningen tilbake til bonden, det må også ligge andre endringer til grunn for forslaget. Vi vil peke på utfordringene knyttet til bevilgningene til konkurransepolitiske tiltak er økt kraftig de siste årene, sier Reierstad.

Kilde: Landbruksdirektoratet.