–Koronaepidemien har gjort det vanskeligere for sjømatindustrien å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Samtidig er vi i en situasjon der mange nordmenn er uten arbeid. Sjømatnæringen bidrar til matforsyningen nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig at vi holder hjulene i gang. Vi håper denne ordningen vil bidra til dette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.   

Skal tjene på det

For mange dagpengemottakere vil det være lite lønnsomt å ta arbeid i fiskeindustrien eller landbruket. Grunnen er at dagpenger regnet per time kan være høyere enn timelønnen de får som sesongarbeider.

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet. I praksis betyr dette at de som tar seg jobb i landbruket eller fiskeindustrien skal tjene mer på det.

– Viktig for næringen

Det er særlig et akutt behov for arbeidere til fiskeindustrien i forbindelse med det pågående vinterfisket i nord, men også landbruket har behov for sesongarbeidere.

– Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, og jeg har derfor jobbet for å få på plass en ordning som gjør at det vil være attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket. Dette er noe næringen har vært opptatt av, og det er viktig for meg at de som vil bidra til å sikre matforsyningen skal tjene økonomisk på det, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

For landbruket vil Arbeids- og sosialdepartementet legge fram en endringsforskrift med virkning fram til 1. oktober, mens den for fiskeriindustrien blir fram til 1. juni

Kilde. Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet