Illustrasjonsfoto: F. Meyer.
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Stabilt areal, færre husdyr

13. november 2023

I 2023 var det 37 704 bønder med jordbruksforetak som søkte om produksjonstilskudd. Det er små endringer i jordbruksareal og antall gårdsbruk fra 2022, men nedgang i antall dyr i flere produksjoner, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet.

Foreløpige tall viser at antallet bønder holder seg nokså stabilt. Det er en reduksjon på ca. 200 foretak sammenlignet med tilsvarende tall i fjor. Det innebærer en nedgang på 0,5 prosent.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som de fleste bønder søker på. Statistikk fra søknader om produksjonstilskudd gir derfor god oversikt over status og utvikling i jordbruksareal og husdyr.

Litt økning i jordbruksareal

Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge øker med 21 000 daa, tilsvarende 0,2 prosent, sammenlignet med endelige tall for 2022.

Færre husdyr 

Antallet kyr, øvrige storfe, geiter og sauer er lavere i 2023 sammenlignet med endelige tall for 2022. 

Antallet melkekyr per 1. oktober 2023 var 3 500 lavere enn i 2022, og tallet for ammekyr i 2023 var nesten 1 500 lavere. For øvrige storfe var antallet for 2023 nesten 17 900 lavere enn i 2022. 

Antall melkegeiter er ned med nesten 800 dyr fra 2022 til 2023. For avlspurker er tallet stabilt, mens det er en nedgang på 600 ungpurker. Antallet verpehøner er redusert med 105 000 dyr. 

De nye tallene viser at det ble sluppet 15 400 færre sauer og 44 300 færre lam på utmarksbeite i år sammenlignet med 2022. Ser man på hvor mange som har gått på beite i 12–16 uker, er nedgangen på  104 000 sauer og lam. 

Fristen for å gjøre endringer i søknadene gikk ut 29. oktober, så tallene vi har nå er basert på det søkerne har oppgitt. Tallene kan endres noe i løpet av saksbehandlingen, men erfaringsmessig viser de foreløpige tallene det store bildet. Det er mulig å registrere dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar. De endelige tallene for dyr på beite vil derfor trolig bli høyere, særlig for sau og lam.

Melkekyr

År Antall kyr Antall foretak
2023 204 692 6 439
2022 208 192 6 655
2021 215 062 6 864
2020 213 396 7 140
2019 210 540 7 517
2018 218 995 7 853
2017 219 358 8 153

Ammekyr

År Antall kyr Antall foretak
2023 113 165 6 008
2022 114 626 6 099
2021 111 657 6 089
2020 105 759 5 888
2019 99 533 5 693
2018 97 860 5 601
2017 93 501 5 429

Voksne sauer

Sauer sluppet på utmarksbeite

År Antall sau Antall foretak
2023 721 694 11 535
2022 737 077 11 650
2021 748 112 11 736
2020 752 708 11 816
2019 752 465 11 912
2018 799 886 12 147
2017 795 505 11 796

Avlspurker

År Antall purker Antall foretak
2023 37 885 776
2022 37 853 820
2021 39 749 858
2020 40 449 882
2019 42 098 930
2018 45 424 1024
2017 47 136 1033

 

Små endringer i de ulike planteproduksjonene

På landsbasis er det bare mindre endringer for de fleste planteproduksjonene. For potet er det en nedgang på 3,5 prosent, for grønnsaker en nedgang på 1,2 prosent og for bær en nedgang på 1,7 prosent, mens det er en økning på 2,1 prosent for frukt. 

Summen av areal brukt til grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær har gått noe ned i Vestfold og Telemark, mens det er stabilt eller noe opp i resten av landet.

Mer økologisk areal 

Arealet som drives økologisk, eller er i andre eller tredje års karens i 2023, er 396 300 dekar. Dette er 7 800 dekar høyere enn de endelige tallene for 2022, viser Landbruksdirektoratets tall. 

Kilde: Landbruksdirektoratet