Departementet mener dette er den beste løsningen slik at uttakene av ulv kan fortsette uten unødig opphold. Statens naturoppsyn vil nyttiggjøre seg den kunnskapen fellingslagene har om de aktuelle revirene.

– Vi ber Statens naturoppsyn om raskest mulig å sette i gang med ekstraordinære uttak av ulv på norsk side i grenserevirene Bograngen og Rømskog. Dette er en bedre og mer effektiv løsning enn å utvide lisensfellingsperioden, og som balanserer ut de ulike avveininger som situasjonen krever, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember 2021 å felle 25 ulver i de helnorske revirene Hornmoen og Slettås og i de norske delene av grenserevirene Bograngen og Rømskog. Fellingskvoten ble vedtatt etter klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen for vinteren 2022. Statsforvalteren har på bakgrunn av nye registreringer utvidet kvoten til 28 ulver.

Bakgrunnen for oppdraget til Statens naturoppsyn er at lisensfellingen innenfor ulvesonen i vinter først kom i gang 12. februar etter at lisensfellingen ble stanset av Oslo Tingrett like før nyttår. Det betyr at lisensfellingsperioden gikk fra 46 til fire dager.

I en ny kjennelse i Borgarting lagmannsrett 12. februar fikk staten medhold i at vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen denne vinteren er lovlig.

Lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen starter normalt opp 1. januar, og kan vare til og med 15. februar. Avgrensingen er i utgangspunktet satt av hensyn til ulvens biologi.

Det er allerede- med unntak av en ulv – tatt ut full kvote i Hornmoen og Slettåsrevet. Det er også ønskelig å fylle hele eller deler av lisensfellingskvoten for Rømskogreviret og Bograngenreviret. Det er grunnen til at Klima- og miljødepartementet nå gir Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre det resterende uttaket.

Les vedtaket om ekstraordinært uttak her.

Kilde: Klima- og miljødepartementet