Portrett av sau. Foto.
Foto .....

Småfenæringen. Største sektoren i norsk jordbruk.

14. mars 2018

En rapport fra AgriAnalyse som blir lagt fram på årsmøtet i Norsk Sau og Geit i dag viser at småfenæringa er viktig for Norge. Følgende pressemelding er sendt ut fra Sau og Geit.

54 % av alle husdyrbruk i Norge har småfe og småfebøndene utgjør 39 % av alle bønder i Norge. Slik sett er småfenæringen den største sektoren i norsk jordbruk. Småfebønder omsetter varer og tjenester for 5,2 mrd.kroner, sysselsetter 17 400 mennesker og skaper ringvirkninger i norsk økonomi for vel 18 mrd. kroner gjennom verdikjeden totalt.

Det stilles i enkelte sammenhenger spørsmål om den moderne hvite sauen – Norsk Kvit Sau – er egnet for ågreie å seg i utmark. AgriAnalyse sin rapport fjerner all tvil: Norsk sau (der NKS er den klart dominerende rasen)høster hele 2/3 av fôret i norsk utmark. Årlig slippes omlag 2,1 millioner sauer; vel 85 % av all norsk sau i utmark (andelen varierer fra 38 % i Østfold til 98 % i Troms). Av landets 429 kommuner har 420 småfe. I 21 kommuner har over 90 % av brukene sau). Av det samlede totale fôropptaket i utmark på 330 mill. fôrenheter henter småfe hele 220 millioner. Sauebeiting i norsk utmark faller ikke og bidrar til å holde landskapet oppe og kulturlandskapet i hevd over hele landet.

Matproduksjonen fra småfe i norsk utmark kan dobles

Om det blir behov for å øke matproduksjonen i Norge (slik Stortinget har lagt til grunn) – og etterspørselenetter sau/lam øker – er det mulig å høste opp mot 950 mill. fôrenheter fra utmark. Det vil si at matproduksjon basert på beiting av utmarksressurser har potensiale for tredobling.

Til stede i 420 av 429 kommuner

Småfenæringen er viktig i norsk landbruk. Hele 54 % av husdyrbrukene har småfe (i 21 kommuner har over 90% av brukene sau) og næringen er med dette den største – når vi regner antall bruk m/sau eller geit. Hele 420 av landets 429 kommuner har sauebruk.

Ringvirkninger = 18 mrd. kroner

I følge AgriAnalyse summerer omsetningsverdien av ull, kjøtt og melk seg til 1,95 mrd. kroner. Staten kjøper fellesgoder (levende bygder, kulturlandskapspleie, naturopplevelser/grunnlag for turisme), biologisk mangfold,matvaresikkerhet, kultur – dvs. støtte over Statsbudsjettet) er videre kalkulert til 3,22 mrd. kroner. I sum gir
dette en omsetning på 5,2 mrd. kroner – som tilsvarer 12 % av landbrukets samlede omsetning