Kjersti Hoff
Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Småbrukarlaget forsvarer rovviltnemndene

8. februar 2019

De regionale rovviltnemndene har en viktig, men krevende oppgave; å finne ut av Stortingets todelte målsetting med både utmarksutnytting og levedyktige rovviltstammer, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, (NBS). Noen «krusninger» i overflata må være til å leve med, fortsetter Hoff.

Småbrukarlaget vil vise til forslag fra bla. a. Bård Vegar Solhjell, Erna Solberg og Trine Skei Grande i Stortinget våren 2011 med bestilling som ble enstemmig vedtatt i Stortinget: «det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltninga skal styrkes.» En kunne forvente at forslagsstillerne hadde et spesielt eierforhold til rovviltforliket og mente alvor med prosessen og resultatet.

Medlemmer til de regionale rovviltnemndene er foreslått av fylkestingene og sametinget og har solid regional folkevalgt forankring og ryggdekning. NBS mener Stortinget gjorde et klokt valg i 2011 da rovviltnemndene ble tildelt flere oppgaver og at konfliktnivået ville vært langt høyere med alternativ maktkonsentrasjon i embetsverket.

NBS har ingen tru på at noe ansvarlig parti på Stortinget våger å fremme forslag om å fjerne de regionale rovviltnemndene, langt mindre at det skulle eksistere et flertall for å nulle ut demokratiet i rovviltforvaltninga.

Når 206 kommuner/ordførere stiller seg bak kommuneopprøret mot rovviltforvaltninga er ikke det for å svekke rovviltnemndene, snarere tvert i mot, avslutter Hoff.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag.