Foto: SNO/Miljødirektoratet
Foto: SNO/Miljødirektoratet

Små endringer i rovdyrtap

15. mars 2023
Tap av sau til rovvilt har gått noe ned siste beitesesong. For reindriftsåret 2021/2022 er tapene av tamrein omtrent som forrige reindriftsår.

Søknadene om erstatning for tap av sau og tamrein forårsaket av rovvilt er ferdig behandlet av Statsforvalterne og statistikken er nå tilgjengelig i Rovbase.

Antall sau og lam erstattet i 2022 har gått noe ned sammenliknet med beitesesongen 2021. Totalt er 16 100 sau og lam erstattet, 750 færre enn året før. For reindriftsåret 2021/2022 viser erstatningstallene at totalt 22 800 reinsdyr er erstattet som tapt til rovvilt, 75 flere enn forrige reindriftsår.

– Stortingets strategi med forebyggende tiltak i rovviltområder og uttak av rovvilt i beiteprioriterte områder er hovedårsaken til at tapene av sau holder seg lave sammenliknet med tidligere år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tap av tamrein varierer mer fra år til år, og vi ser ikke den samme tydelig utviklingen over tid.

– For tamreinnæringen er det langt vanskeligere å skille rovvilt og tamrein da næringen benytter store landområder både sommer og vinter som også inkluderer forvaltningsområder for rovvilt, primært jerv og gaupe, sier miljødirektør Hambro.

Totalt er det utbetalt 45,1 mill. kroner for tap av sau og lam til rovvilt i 2022, og 93,5 mill for tap av tamrein i driftsåret 2021-2022.

Statsforvalterne har behandlet 1047 søknader om tap av sau og lam til rovvilt i 2022, dette er en liten nedgang fra 2021 hvor det ble behandlet 1076 søknader om erstatning.

Jerv og gaupe tok flest sauer

Totalt er det erstattet 2417 sau og 13 689 lam i 2022, mot 2535 sau og 14 329 lam i 2021. Tapene har gått betydelig ned de siste 15 årene.

De største tapene av sau og lam er forårsaket av jerv og gaupe. Andelen som er erstattet som tapt til ikke spesifisert fredet rovdyr har gått nedover de siste årene, og tilsvarende flere blir da oppført som tap forårsaket av de ulike rovviltartene.

Ulven er den av rovviltartene som drepte færrest sau i 2022, totalt 685 sau og lam ble erstattet på grunn av tap til ulv beitesesongen 2022.

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet