Foto: Javad Parsa / NTB
Foto: Javad Parsa / NTB

Slik vil SV endre jordbruksavtalen

8. juni 2022

SV vil endre den inngåtte jordbruksavtalen. De foreslår blant annet å flytte midler fra prisnedskriving og kvalitetstilskudd til utmarksbeite. Regjeringen vil uansett få flertall for jordbruksavtalen i Stortinget, både Venstre og KrF har varslet at de vil stemme for avtalen i Stortinget

-SV er skuffet over at regjeringspartiene ikke ønsker å forplikte seg til en ny retning for landbruket gjennom å gi tydelige signaler til fremtidens oppgjør. SV har fremmet flere forslag som peker ut en ny kurs for jordbruket i retning økt selvforsyning basert på norske arealer. Vi er forundret over at regjeringen ikke møter oss på noe av dette, selv ting som står i Hurdalsplattformen. Det skaper en usikkerhet om hvilken retning regjeringen egentlig ser for seg for jordbruket, sier Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV og nestleder i næringskomiteen til Landbruk24.

-SV støtter rammen for avtalen, men har noen endringsforslag som vi fremmer i innstillingen. Vi foreslår vi å vri midlene fra prisnedskrivning på importert fôrråvare, og økningen i kvalitetstilskuddet på storfekjøtt, til virkemidler som ikke gjør importert kraftfôr billigere. Vi mener disse bryter med føringene om selvforsyning Stortinget vedtok for oppgjøret i februar. Vi forslår at disse heller brukes på dyr, beite og melkepris, og legger til rette for at produksjoner som er avhengig av kraftfôr får anledning til å ta ut kompensasjon i markedet gjennom økning av PGE. Da er det opp til bonden hvilket fôr som brukes, i stedet for å bruke skattebetalernes penger på å subsidiere importert kraftfôr, sier Fylkesnes

Her er forslag til omdisponeringer i jordbruksavtalen fra SV, MDG og Rødt

SV foreslår derfor at midlene på midlertidig prisnedskrivning på importert fôrråvare på 295,8 mill og økningen i kvalitetstilskuddet på storfekjøtt på 147,6 mill, til sammen 443,4 mill, omdisponeres til følgende: 

-Utmarksbeitetilskudd storfe og hest økes med 18 mill  

-Utmarksbeitetilskudd sau, lam og geit økes med 20 mill  

-Husdyrtilskudd sau og ammegeit økes med 70 mill  

-Husdyrtilskudd ammeku økes med 50 mill  

-Beitetilskuddet økes med 50 mill  

-Melkepris på ku og geit økes tilsvarende 100 mill  (ca 7 øre pr. liter)

-Planlagt gjennomsnittlig engrospris svin økes tilsvarende 135,4 mill (1 kr/kg)

Kvotetak og sjølforsyning
Her er andre forslag fra SV som ikke har fått flertall i komiteen

-Senke taket på melkekvoter til 500 000 liter i avtalen for 2023. Samtidig understreker dette medlem at det er viktig å ivareta melkebøndene som har satset stort etter at kvotetaket ble hevet til dagens nivå. Derfor skal ikke det nye nedsenkede taket ha tilbakevirkende kraft. De som har tilpasset seg dagens høye nivå kan beholde eller selge overskytende kvoter til staten til avtalt pris.

-Stortinget ber regjeringen komme tilbake før neste års ordinære jordbruksforhandlinger med forslag om å fase ut leiekvoter for kumelk» 

-Stortinget ber regjeringen komme tilbake før neste års ordinære jordbruksforhandlinger med en tidfestet opptrappingsplan for hvordan Norge skal nå 50% selvforsyning, korrigert for import av fôr. Planen skal også omfatte hvordan selvforsyningen i hver enkelt region skal styrkes» 

-Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en flerårig investeringsplan øremerket omlegging til løsdrift innen 2034. Planen være innrettet mot små og mellomstore fjøs, og ses i sammenheng med tetting av inntektsgapet.» 

-Stortinget ber regjeringen i tettsamarbeid med jordbruket utrede hvordan man kan begrense utbredelsen av bruken av leiejord i jordbruket» 

Les hele innstillingen fra Næringskomiteen her