Bollestad, Bartnes og Hoff
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Se hva avtalen betyr for din produksjon

16. mai 2019

Her kan du lese hva jordbruksavtalen betyr for din produksjon. Hele avtalen kan du lese her. Alle tall er sammenlignet med dagens satser.
I tillegg utvides jordbruksfradraget som følger. En økning av det generelle fradraget fra 63 500 kroner til om lag 90 000 kroner. En økning i det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til om lag 190 000 kroner.

Du kan laste ned et regneark for å se utslaget for ditt bruk hos Bondelaget

Melk.
Målprisen for ku og geitemelk økes med 3 øre.
Distriktstilskudd ku og geitemelk
Sone A-C: 0
Sone D-J: + 4 øre/liter

Husdyrtilskudd
Melkeku 1-50 kyr: +440 kr/ku
Over 50 kyr: 0
Tilskudd til små og
mellomstore melkebruk
+250 kr/ku fra ku nr. 1 til 23,
trappes ned med 205 kr/ku fra 23-50 kyr.

Melkegeit 1-125: + 190 kr/dyr
Over 125: + 100 kr/dyr

Driftstilskudd Melkeku:
Ak-sone 2: + 14 500 kr
Ak- sone 1,3 og 4: +9 500 kr
Ak sone 5-7: +14 500 kr.
Geit hele landet +4 300 kr.

Beitetilskudd
Storfe på beite i minst 16 eller 12 uker. + 50 kr/dyr
Utmarksbeitetilskudd: +114 kr/dyr

Kulturlandskapstilskudd + 4 kr/dekar
Arealtilskudd
Grovfor Sone 1-4 : 0
Sone 5A: +5 kr/dek
Sone 5 B-7: + 15 kr/dek.

Avløsertilskudd
Økning på 225 kr pr melkeku.
Økning på 38 kr pr dyr for øvrige storfe.
Maksimalt avløsertilskudd pr foretak økes med 4 700 kr til 83 400 kr.

Det blir ingen endringer i reglene for omsetning av melkekvoter for kvoteåret 2020.

Men her er det som står om nedskalering av melkeproduksjon
Som følge av WTO-avtalen fra Nairobi 2015 må Norge avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Det innebærer at melkeproduksjonen må reduseres. Partene er enige om at det er behov for et best mulig faktagrunnlag for nedskaleringen, og vil gjennomføre en prosess høsten 2019 for å utarbeide et opplegg for hvordan det skal gjennomføres.
Partene er enige om at nedskaleringen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter med finansiering over omsetningsavgiften for melk. Det skal legges vekt på at produksjonsregionenes andel av grunnkvote videreføres om lag på dagens nivå. Et samlet opplegg skal være etablert senest 1. oktober 2019. Gjeldende ordning for kjøp og salg av melkekvoter suspenderes når inneværende periode utløper 1. august 2019. 
Partene er enige om den fordelingen som framgår av fordelingsskjemaet (vedlegg 1) og referansebruksberegningene gjengitt i protokollen. De økonomiske resultatene for melkeproduksjon i 2020 i tabellen vil påvirkes av nedskaleringen. Den økonomiske effekten vil være midlertidig, og det er usikkerhet knyttet til hvor stort volum som må ut av produksjon. Den inngåtte avtalen gir derfor ikke grunnlag for å tallfeste effektene.


Omsetningsavgift 
For å bygge opp likviditeten i Omsetningsrådets fond for melk og for å legge til rette for at melk kan kjøpes opp i omsetningsrunden i 2020, bør det vurderes å øke omsetningsavgiften for melk fra 1. juli 2019.”

Korn
Målpriser
Mathvete: +14 øre/kg.
Bygg: +12 øre/kg
Havre: +12 øre/kg
Fôrhvete og fôrrug: +12 øre/kg
Matrug: +14 øre/kg
Erter til modning: +12 øre/kg
Oljevekster: +12 øre/kg

Prisnedskriving: +8,2 øre/kg

Arealtilskudd
Sone 1: +10 kr/dek
Sone 2 og 3: +15 kr/dek
Sone 4-7 +20 kr/dek


Kulturlandskapstilskuddet økes med 4 kr/dekar for alt areal

Storfekjøtt

Det fastsettes ingen priser for storfekjøtt i jordbruksavtalen. For storfekjøtt fastsetter Nortura en planlagt gjennomsnittlig engrospris for hvert halvår. Distriktstilskudd
Uendret
Kvalitetstilskudd
Uendret
Husdyrtilskudd
Ammeku:
1- 50 kyr: +300 kr/ku
Over 50: 0
Andre storfe: 0
Driftstilskudd til ammeku
Sone 1-4: 25 kr/ku, maksimalsum økes med 1000 kr
Sone 5-7: 316 kr/ku, maksimalsum økes med 12 640 kr

Avløsertilskudd
Ammeku: Økes med 62 kr. pr. dyr.
Øvrige storfe: Økes med 38 kr. pr. dyr.
Maksimalt avløsertilskudd økes med 4 700 kr til 83 400 kr.

Beitetilskudd
Storfe på beite i minst 16 eller 12 uker. + 50 kr/dyr
Utmarksbeitetilskudd 114 kr mer pr storfe på utmarksbeite i minst 5 uker.

Kulturlandskapstilskuddet økes med 4 kr/dekar for alt areal.

Arealtilskudd
Grovfor Sone 1-4 : 0
Sone 5A: +5 kr/dek
Sone 5 B-7: + 15 kr/dek.

Gris
Målprisen er uendret på 32,43 kr.
Anslag for endring i kraftfôrpris: +2 øre/kg.
Distriktstilskudd. Ingen endringer
Husdyrtilskudd Ingen endringer

Avløsertilskudd
Avlsgris: En økning på 74 kr. pr. dyr.
Slaktegris: En økning på 3 kr. pr. dyr.
Maksimalt avløsertilskudd øker med 4 700 kr. til 83 400 kroner

Sau
Det fastsettes ingen priser for lammekjøtt i jordbruksavtalen. For lammekjøtt fastsetter Nortura en planlagt gjennomsnittlig engrospris for hvert halvår.

Grunntilskudd sau og lammekjøtt Uendret
Distriktstilskudd Uendret
Kvalitetstilskudd for lammeslakt Uendret
Tilskudd til ull: Uendret

Husdyrtilskudd
Vinterfôra sau og ammegeit:
1-126: +15 kr/dyr
127-150: + 689 kr/dyr
Over 150: 0

Utmarksbeitetilskudd: Økning på 10 kr/dyr
Beitetilskudd: + 10 kr/dyr

Kulturlandskapstilskuddet økes med 4 kr/dekar på alt areal

Arealtilskudd
Grovfor Sone 1-4 : 0
Sone 5A: +5 kr/dek
Sone 5 B-7: + 15 kr/dek.


Avløsertilskudd.
En økning på 26 kroner pr. sau.
Maksimal sats økes med 4 700 kr til 83 400 kroner pr. foretak.

Fjørfe
Det fastsettes ingen priser for egg og fjørfekjøtt i jordbruksavtalen. For egg fastsetter Nortura en planlagt gjennomsnittlig engrospris for hvert halvår. For kylling fastsettes det kun en referansepris for å administrere tollvernet.

Anslag for endring i kraftfôrpris: +2 øre pr. kg.
Distriktstilskudd Ingen endringer
Husdyrtilskudd Ingen endringer

Avløsertilskudd
Verpehøne og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess:
Økes med 70 øre. pr. dyr.
Slaktekylling: Økes med 3 øre. pr. dyr.
Gjess, ender, kalkuner, livkylling. Økes med 30 øre/dyr.
Økologisk slaktekylling: Økes med 11 øre/dyr.
Maksimalt avløsertilskudd økes med 4 700 kr til 83 400 kr

Grønt
Målprisene foreslås økt med 3,7 prosent for frukt og grønnsaker.
Potet: +25 øre/kg.

Distriktstilskudd
Epler, pærer, plommer og kirsebær:
Sone 1: + 40 øre/kg.
Sone 2-4: + 60 øre/kg.
Sone 5: + 100 øre/kg.
Moreller:
Sone 1: + 40 øre/kg.
Sone 2-4: + 60 øre/kg.
Sone 5: 100 øre/kg.
Pressfrukt: + 40 øre/kg.
Bær.
Sone 1-3: + 25 øre/kg.
Sone 4-5: + 70 øre/kg.
Sone 6-7: + 70 øre/kg.
Grønnsaker
Tomat, Kvantumsgrense 103 400 kg.
Sone 1-7: + 30 øre/kg.
Slangeagurk, Kvantumsgrense 151 800 kg.
Sone 1-7: + 10 øre/kg.
Salat, Kvantumsgrense 220 000 stk.
Sone 1-7: 5 øre/kg.
Potet i Nord Norge: + 10 øre/kg.

Ingen endringer i arealtilskudd for grøntsektoren. Kulturlandskapstilskuddet økes med 4 kr/dekar for alt areal.

Innovasjon og vekst i grøntsektoren
Frukt- og grøntsektoren er i vekst og utgjør om lag 12 pst. av verdiskapingen i landbruket. Sektoren har et stort innovasjonspotensial, og forbrukertrender tyder på et økende markedspotensial. Partene er enige om at det skal etableres en særskilt satsing på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen, og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Satsingen består av to elementer:
1. Forsterking av virkemidler fra FoU og rekruttering til produktutvikling og omsetning, herunder:
– 65 mill. kroner øremerkes investeringer i grøntsektoren over investerings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU), jf. omtale under IBU-ordningen under pkt. 6.2 i protokollen. Denne avsetningen er nasjonal, og inngår ikke i den fylkesvise fordelingen. Støtteandelen for prosjektene følger av forskriften.
– 9 mill. kroner av IBU-ordningen øremerkes til produsenter som ønsker å etablere småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær. Det kan gis tilskudd til kostnader knyttet til etablering av dyrkingsfelt, utvikling og betjening av lokale markeder, bygging av kjøle- og lagerkapasitet, samt tilegning av kompetanse. Utvikling av bærekraftig emballasje kan også omfattes av ordningen. Denne avsetningen er nasjonal, og inngår ikke i den fylkesvise fordelingen. Støtteandelen for prosjektene følger av forskriften.
– Forsterket FoU-innsats. 10 mill. kroner av forskningsmidlene over jordbruksavtalen øremerkes forskning innenfor grøntsektoren.
– Finansiering av prosjektet Presisjonsjordbruk ut i praksis (PRESIS) med 4 mill. kroner per år i 5 år.
– Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket styrkes med 10 mill. kroner til 87 mill. kroner. Teknologiutvikling og -investeringer i grøntsektoren prioriteres.
– Opplysningskontoret for frukt og grønt styrkes med 4 mill. kroner.
– Graminors frukt- og bærsenter på Njøs styrkes med 5 mill. kroner til sortsutvikling og foredling i 2019.
– Norsk Landbruksrådgiving vil ha en nøkkelrolle knyttet til rådgiving og kompetanseheving innen frukt- og grøntproduksjon.

2. Etablering av et rådgivende utvalg Det skal etableres et rådgivende utvalg bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet. Følgende aktører inviteres til å delta i utvalget: Norsk Gartnerforbund, NHO mat og drikke, Produsentforeningen 1909, Norsk Landbruksrådgivning, Innovasjon Norge, NIBIO, Nordgrønt, Hoff, Bama, Gartnerhallen, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Matmerk. Landbruksdirektoratet skal være sekretariat. Avtalepartene kommer tilbake til endelig mandat og ledelse av utvalget. Utvalget skal innen 15. mars 2020 legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner (grønnsaker, frukt, bær, potet og blomster).

Økologisk
Arealtilskudd
Korn til modning:
Grønnsaker, frukt og bær: +50 kr/dek.
Poteter: +100 kr/dek.

Husdyrtilskudd
Melkekyr: +200 kr/dyr
Ammekyr: +100 kr/dyr
Sau over 1 år: +50 kr/dyr
Melkegeit: +50 kr/dyr