Hoff og Bartnes
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Se hva kravet betyr for din produksjon

29. april 2019

Her er en oppsummering av kravet for hver enkelt produksjon. Blir en del repetisjon som gjelder flere produksjoner.

Melk
Målprisen for ku og geitemelk økes med 3 øre.
Grunntilskudd geitmelk: +20 øre pr.liter.
Distriktstilskudd Ingen endringer
Husdyrtilskudd
Melkeku 1-30: +1 219 kr/ku
Over 100: – 770 kr/ku
Øvrige storfe
1-500: Uendret Over 500: – 770 kr/dyr
Tilskudd til små og mellomstore bruk
Økning på 250 kr/ku fra 1 til 23 forutsatt minst 6 kyr. Ny sats 1 650 kr/ku, maksimalt 37 950 kr ved 23 kyr Trappes ned med 1 357 kr/dyr til ku nr. 50 Melkegeit
1-250: Uendret
Over 250: -538
Driftstilskudd Melkeku
Sone 2: +13 000 kr
Sone 1-3-4: +9 000 kr
Sone 5: +19 000 kr
Sone 6-7 +30 000 kr
Geit hele landet +15 000 kr.
Beitetilskudd
Storfe på beite i minst 16 eller 12 uker: + 50 kr/dyr
Utmarksbeitetilskudd: +222 kr/dyr
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at omregningsfaktoren for innmarksbeiteareal økes fra 0,6 til 0,7
Kulturlandskapstilskudd + 15 kr/dekar
Arealtilskudd
Sone 1-4: ingen endringer
Sone 5A: +5 kr/dek
Sone 5B – 7: +25 kr/dek
Avløsertilskudd
Økning på 294 kr pr melkeku.
Økning på 49 kr pr dyr for øvrige storfe.
Maksimalt avløsertilskudd pr foretak økes med 6 150 kr til 84 850 kr.
Kvoteordningen
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende tiltak innført fra kvoteåret 2020:
• Ved bortdisponering av kvote, stilles det krav om salg til Staten av samme andel som de som selger kvota, altså 20%. Kravet gjelder også dersom den bortdisponerte kvota flyttes fra en landbrukseiendom til en annen landbrukseiendom.
• Sidestille kvotesalg og bortdisponering av kvote skattemessig.
• Forby at man leier ut melkekvoter samtidig som man leier inn melkekvoter, for å hindre spekulasjon og prisdriving

Korn
Målpriser
Mathvete: +17 øre/kg.
Bygg: +15 øre/kg
Havre: +15 øre/kg
Fôrhvete og matrug: +15 øre/kg
Matrug: +17 øre/kg
Erter til modning: +17 øre/kg
Oljevekster: +17 øre/kg

Arealtilskudd
Sone1: 1-400 dek: +25 kr/dek
400-800 dek: +10 kr/dek
Over 800 dek: 0
Sone 2-7: 1-400: +45 kr/dek
400-800: +20 kr/dek.
Over 800: 0
Det kreves et ekstra arealtilskudd på 100 kr pr dekar for erter, oljevekster og åkerbønner
Kulturlandskapstilskuddet økes med 15 kr/dekar for alt areal

Storfe
Det fastsettes ingen priser for storfekjøtt i jordbruksavtalen. For storfekjøtt fastsetter Nortura en planlagt gjennomsnittlig engrospris for hvert halvår. Distriktstilskudd
Uendret
Kvalitetstilskudd
Kvalitet O: +1,50 kr. pr. kg.
Kvalitet O+ og bedre: -1,00 kr. pr. kg.
Husdyrtilskudd
Ammeku:
1-100: Uendret
Over 100: – 770 kr/ku
Andre storfe
1-500: Uendret
Over 500: – 770 kr/dyr
Kastrater: 830 kr/dyr
Tilskudd til små og mellomstore bruk:
1 650 kr/ku fra ku nr 1 til 23, trappes ned med 1 357 kr/ku fra 23-50 kyr. Maksimalt tilskudd ved 23 ammekyr er 37 950 kroner
Driftstilskudd til ammeku
Sone 1-4: Uendret
Sone 5-7: +268 kr/ku, maksimal sum økes med 10 720 kr
Avløsertilskudd
Ammeku:
Økes med 81 kr. pr. dyr.
Øvrige storfe:
Økes med 49 kr. pr. dyr.
Maksimalt avløsertilskudd økes med 6 150 kr til 84 850 kr.
Beitetilskudd
Storfe på beite i minst 16 eller 12 uker. + 50 kr/dyr
Utmarksbeitetilskudd 222 kr mer pr storfe på utmarksbeite i minst 5 uker. Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at omregningsfaktoren for innmarksbeiteareal økes fra 0,6 til 0,7
Kulturlandskapstilskuddet økes med 15 kr/dekar for alt areal.
Arealtilskudd Grovfor Sone 1-4: 0
Sone 5A: +5 kr/dek
Sone 5B-6 og 7: +25 kr/dek.
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil at det for 2020 ikke gis investeringsstøtte til investeringer i driftsbygninger som gir økt produksjon av storfekjøtt.

Gris
Målprisen er uendret på 32,43 kr.
Anslag for endring i kraftfôrpris: 1 øre økning.
Distriktstilskudd. Ingen endringer
Husdyrtilskudd Ingen endringer
Avløsertilskudd
Avlsgris: En økning på 97 kr. pr. dyr.
Slaktegris: En økning på 3 kr. pr. dyr.
Maksimalt avløsertilskudd øker med 6 150 kr. til 84 850 kroner.

Sau
Det fastsettes ingen priser for lammekjøtt i jordbruksavtalen. For lammekjøtt fastsetter Nortura en planlagt gjennomsnittlig engrospris for hvert halvår.
Grunntilskudd sau og lammekjøtt:
Uendret
Distriktstilskudd Uendret
Kvalitetstilskudd for lammeslakt Uendret
Tilskudd til ull. Ingen endringer
Husdyrtilskudd
Vinterfôra sau
1- 126: -41 kr/dyr
127-500: -50 kr/dyr
Over 500: -194 kr/dyr
Utmarksbeitetilskudd:
Økning på 40 kr/dyr
Beitetilskudd: Uendret
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at omregningsfaktoren for innmarksbeiteareal økes fra 0,6 til 0,7
Kulturlandskapstilskuddet økes med 15 kr/dekar på alt areal.
Arealtilskudd
Grovfor Sone 1-4: 0
Sone 5A: 5 kr/dek
Sone 5B-6 og 7: 25 kr/dek.
Avløsertilskudd.
En økning på 44 kroner pr. sau.
Maksimal sats økes med 6 150 kr til 84 850 kroner pr. foretak.

Fjørfe
Det fastsettes ingen priser for egg og fjørfekjøtt i jordbruksavtalen.
For egg fastsetter Nortura en planlagt gjennomsnittlig engrospris for hvert halvår.
For kylling fastsettes det kun en referansepris for å administrere tollvernet.
Anslag for endring i kraftfôrpris: +1 øre pr. kg.
Distriktstilskudd: Ingen endringer
Husdyrtilskudd: Ingen endringer
Avløsertilskudd
Verpehøne og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess:
Økes med 90 øre. pr. dyr.
Slaktekylling: Økes med 4 øre. pr. dyr.
Gjess, ender, kalkuner, livkylling.
Økes med 30 øre/dyr.
Økologisk slaktekylling:
Økes med 14 øre/dyr.
Maksimalt avløsertilskudd kreves økt med 6 150 kr til 84 850 kr

Grønt
Målprisene foreslås økt med 3,5 prosent for frukt og grønnsaker.
Potet: +20 øre/kg.
Distriktstilskudd
Epler, pærer, plommer og kirsebær:
Sone 1: + 33 øre/kg.
Sone 2-4: + 46 øre/kg.
Sone 5: + 97 øre/kg.
Moreller
Sone 1: + 46 øre/kg.
Sone 2-4: + 59 øre/kg.
Sone 5: 110 øre/kg.
Pressfrukt: + 33 øre/kg.
Bær.
Sone 1-3: + 26 øre/kg.
Sone 4-5: + 70 øre/kg.
Sone 6-7: + 82 øre/kg.
Kvantumstak på 150 tonn.
Grønnsaker
Tomat, Kvantumsgrense 103 400 kg.
Sone 1-7: + 20 øre/kg.
Slangeagurk, Kvantumsgrense 151 800 kg.
Sone 1-7: + 15 øre/kg.
Salat, Kvantumsgrense 220 000 stk.
Sone 1-7: 5 øre/kg.
Potet i Nord Norge: + 20 øre/kg.

Arealtilskudd
Potet alle soner
1-10 dekar +222 kr/dek.
Fra 11 dekar og opp: + 200 kr/dek.
Grønnsaker alle soner
1- 10 dekar: + 750 kr/dek.
11-400 dekar: + 200 kr/dek.
Over 400 dekar: – 1 750 kr/dek.
Frukt alle soner.
1-10 dekar: + 600 kr/dek.
11-100 dekar: + 200 kr/dek.
Over 100 dekar: – 1200 kr/dek.
Bær
Sone 1-4:
1-10 dekar: + 400 kr/dek.
11-200 dekar: + 200 kr/dek.
Over 200 dekar: – 1000 kr/dek.
Sone 5-7:
1-10 dekar: + 600 kr/dek.
11-200 dekar: + 200 kr/dek.
Over 200 dekar: – 1 450 kr/dek.

Det foreslås at det etableres et 5 årig program for innovasjon og vekst i grøntsektoren, det avsettes tilsammen 150 millioner til dette i årets avtale.

Økologisk
Arealtilskudd
+100 kr/dekar for potetareal.
+50 kr/dekar for 1. års karensareal.
Husdyrtilskudd
+300 kr/dyr for melkekyr og ammekyr.
Distriktstilskudd
Innføre et distriktstilskudd for økologisk frukt, bær, og veksthusgrønnsaker på 2 kr/kg, med samme inndeling og kvantumsgrenser som for distriktstilskudd generelt
Øke prisnedskrivningstilskuddet for økologisk korn med 20 øre/ kg mer enn for konvensjonelt korn. Det forutsettes at kornprisen økes tilsvarende. • Øke frakttilskuddet korn til produsent med 10% for hver sats