Sauer
Foto. Norsk Sau- og geit

Sauekjøtt:- Fra overskudd til underskudd

7. september 2020

Knapt ett år etter at Nrk sendte et program om det store lageret av sauekjøtt, er situasjonen snudd på hodet. Nå er lageret forlengst tømt, og det er underskudd på sauekjøtt. Denne uka er det en markedsdekning på kun 34 prosent, men prisen til produsentene er fortsatt svært lav.

Hva har skjedd i markedet for sauekjøtt?

-Stor etterspørsel etter sau nå, kjem av at det nå er betre balanse i saue-marknaden etter at Nortura fekk eksportert ein del sau i 2018 og 2019. Marknaden for sau kom heilt ut av balanse pga endra teljedato og stor slakting i 2017 og nedslakting pga tørke og lite fôr i 2018. skriver Finn Avdem, fagsjef for småfe i Nortura, i en e-post til Landbruk24.

Er det ønskelig å få inn mer sau nå?

-Prisløypa på sau er styrd etter korleis vi skal få seld mest mogleg lam. Hadde vi fått massevis med sau innimellom lamma nå, så hadde slaktekapasiteten på lam gått drastisk ned. Vi hadde da ikkje hatt nok lam til å betjene den viktige september-etterspørselen etter lam.

Siste prognose fra Nortura viser fortsatt et overskudd på 200 tonn sauekjøtt, er det fare for at det blir bygd opp lager igjen når prisen øker litt og resten av sauene blir slaktet?

-Sau blir for ein stor del brukt til spekemat og andre bearbeida produkt som ikkje er så sterk sesongetterspørsel på. Det er ein meir jamn produksjon gjennom året. Difor vil eg tru at det vil vera god etterspørsel etter sau også når vi kjem i gang med saueslaktinga i 42 (12. oktober), da prisen går opp litt, og frå veke 43 (19. oktober) da prisen vil vera på topp.

-Om det vil vera 200 tonn på reg.lager ved årsskiftet, vil tida vise…, men det er jo ynskjeleg med noko sau på reg.lager for å kunne betjene marknaden fram til ny slaktesesong, avslutter Avdem.

Se produsentprisene for sau og lam på Landbruksbørsen