Søye med lam på beite
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder.no

Sau og Geit skuffet over ny forskrift for tidlig nedsanking og heimebeite

22. mars 2018

Sau og Geit er skuffet over Miljødirektoratets nye forskrift om en felles sats for hele landet for tidlig nedsanking på 7 kr pr. sau pr. dag, og 8 kr. pr. sau. pr. dag for heimebeite. Tidlig nedsanking og heimebeite regnes som forebyggende tiltak mot rovdyrskader.

Felles satser for tidlig nedsanking og heimebeite vil sikre forutsigbarhet for sauebønder som vurderer disse tiltakene for å begrense skader fra rovvilt. I tillegg vil satsene forenkle fylkesmannens saksbehandling, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.  Det er først og fremst kostnader til fôr som er bestemmende for satsene. I tillegg vil bortfall av beitetilskudd være avgjørende for kostnader ved heimebeite.

Sau og Geit svært skuffet.
Generalsekretær i Norsk Sau og Geit, Lars Erik Wallin skriver i en e-post til Landbruk24:
“Vi er svært skuffet over at Miljødirektoratet ikke har tatt noe som helst hensyn til næringas innspill på satser for kompensasjon Saueholdernes utgifter til innkjøp av grovfôr m.m.  blir ikke dekt opp med de vedtatte satsene i forskriften. Når de berørte sitter igjen med mer kostnader er det langt unna at næringa holdes økonomisk skadesløs ved rovviltets tilstedeværelse, slik Stortinget har bestemt. Miljødirektoratet har valgt å legge seg på den laveste summen foreslått av NIBIO for kompensasjon ved tidlig sanking. Vi registrerer at de har økt satsen med 50 øre for dyr som blir avtalt holdt på hjemmebeite. Likevel ligger også denne satsen i det nedre sjiktet foreslått av NIBIO.

Det er med andre ord stor grunn til å være skuffet.”