Søye med lam på beite
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder.no

Sau og Geit sin “prognose” viser økt lammetall

21. mars 2018

Basert på sauebøndenes egen rapportering kan vi forvente at antall lamminger i 2018 vil
øke med 1,8 %. Mens Nortura Totalmarked i sin siste prognose regner med en reduksjon
med 3 %. Det opplyser NSG i en pressemelding.

For lite salg av sau/lam (i forhold til etterspørselen) har de siste par årene ført til svært
anstrengt økonomi i saueholdet. I oktober i fjor høst oppfordret derfor styreleder Kjell Erik
Berntsen i NSG til frivillig reduksjon i påsettet for 2018. Han proklamerte at han selv ville
redusere med 5 % og oppfordret de som hadde mulighet til det – å vurdere å gjøre det
samme. For å få en oversikt over responsen gikk NSG i slutten av januar ut med en
omfattende spørreundersøkelse til alle saueprodusentene i Norge. Spørreundersøkelsen ble
publisert på NSGs egne nettsider og Facebook-vegg og vi fikk god hjelp fra Animalia, Nortura,
KLF samt Nationen og Bondebladet til å spre informasjon om undersøkelsen.

Representer 40 % av produksjonen
30 % av saueprodusentene (som står for omlag 40 % av produksjonen) responderte på
undersøkelsen. Vi er godt fornøyd med svarprosenten. De som svarte hadde i gjennomsnitt
78 søyer; dvs. representativt for saueholdet i Norge. 83 % av de som svarte er medlemmer i
NSG og 76 % leverer til Nortura. Blant de som svarte var det 2,3 % som slutter og 1,2 % som
starter opp med sau sesongen 2017/2018.

50 % planlegger å øke
Hele 36 % meldte at de ville redusere produksjonen, 14 % at de fortsetter uten endring i
2018 og de resterende 50 % at de planlegger å øke produksjonen i 2018. Samlet sett viste
undersøkelsen at man kan forvente at antall lamminger i 2018 vil bli 1,8 % høyere enn i
2017.
Fostertelling ikke medregnet
En klar tilbakemelding vi imidlertid fikk fra mange av de som svarte var at undersøkelsen
burde vært gjennomført etter at årets fostertellinger var over. De fleste ville da ha et sikrere
anslag for årets lammingsresultat. Dette kan vi nok slutte oss til, sett i forhold til Nortura
Totalmarked sin prognose fra 14. mars 2018.

Markedsregulator tror på redusert produksjon
Denne prognosen er oppdatert med bakgrunn i siste slaktestatistikk samt resultat fra årets
fostertellinger og viser at bestanden av sau og lam er forventet å være nesten 3 prosent
lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017.

Vel optimistiske sauebønder?
Mens sauebøndene selv svarer at de forventer økt produksjon forventer Nortura
Totalmarked en viss reduksjon. Hvem har rett? Kanskje har sauebøndene vært vel optimistiske i sine anslag? Men de har svart det de tror vil bli utviklingen i egen besetning. En
antydning om hvem som treffer best i sine anslag får vi om ikke lenge – når lammingen er
gjennomført.
Norsk Sau og Geit takker alle som har bidratt med å svare på undersøkelsen!