John Arne Ulvan
Foto: Felleskjøpet Agri

Resultatet til Felleskjøpet Agri preges fortsatt av fjorårets tørke.

15. august 2019

Felleskjøpet Agri hadde i første halvår 2019 en omsetningsvekst på 112 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2018. Konsernets resultat før skatt hittil i år endte på 307,2 millioner kroner. Fjorårets tørkesituasjon med ekstratiltak og svikt i avlinger er beregnet til å ha en resultateffekt på rundt 100 millioner kroner.

Konsernets resultat før skatt på 307,2 millioner kroner for første halvår 2019 er 70,9 millioner kroner svakere enn på samme tid i 2018. Det reduserte resultatet før skatt skyldes i all hovedsak engangseffekter knyttet til høye inntekter på valuta og aksjesalg i halvårsresultatet for 2018. Til tross for at effekten av tørken fortsatt påvirker driften i selskapet, er driftsresultatet for første halvår kun 15,9 millioner svakere enn første halvår i 2018.

Fortsatt ettervirkninger av fjorårets tørke

Hele Nord-Europa ble påvirket av fjorårets tørke. Store verdier sto på spill både for den enkelte bonde, landbrukets leverandørindustri og næringsmiddelindustrien i Norge. Felleskjøpet Agri la ned en betydelig innsats for å berge avlinger og besetninger. Blant tiltakene som ble iverksatt var formidling av over 500 000 halmballer, en egen halmgaranti, import av 30 000 rundballer med grovfôr fra Island, utvikling av nye ensileringsprodukter, samt utlån/leie av maskiner og utstyr.

Ekstratiltak og svikt i avlinger er beregnet til å ha en resultateffekt for Felleskjøpet Agri på rundt 100 millioner kroner. Dette er nettoeffektene av økte inntekter som følge av økt kraftfôrsalg, redusert salg av korn og plantevernmidler, samt nedgang i salg til hagemarkedet.

– Allerede da vi iverksatte tiltakene under fjorårets tørke var vi klar over at dette kom til å påvirke resultatene våre, både i inneværende år og i den påfølgende sesongen året etter. Dette handlet om å berge norsk landbruk på kort og lang sikt for å unngå varige skader for næringen. Årets vekstsesong ser så langt ut til å bli vesentlig bedre enn fjorårets, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Positiv utvikling innenfor de fleste forretningsområder

Det er særlig konsernets Landbruksvirksomhet som i 2019 påvirkes resultatmessig negativt av fjorårets tørke. De øvrige forretningsområdene har i all hovedsak en positiv utvikling sammenlignet med fjoråret. Retail-virksomheten i Sverige viser en betydelig resultatframgang, og konsernets samlede retail-virksomhet har i første halvår en omsetningsvekst på vel 50 millioner kroner. Maskinvirksomheten har en positiv utvikling og øker omsetningen i første halvår 2019 med 58 millioner kroner sammenlignet med 2018. Konsernets mel- og bakerivirksomhet har gjennomgått betydelig effektiviseringer og leverer et resultat før skatt som er 1,8 millioner kroner høyere enn i fjor.

 – Til tross for et krevende fjorår fortsetter veksten for de fleste av våre forretningsområder. Igangsatte effektiviseringsprosesser i konsernet og et styrket resultat fra våre datterselskaper på 23 millioner kroner bidrar sterkt til at driftsresultatet ender på 371,1 millioner kroner mot 387,1 millioner kroner i 2018, avslutter Ulvan.

Konsernet styrker soliditeten

Ved utgangen av juni 2019 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 35,7 %, en økning fra

34,9 % på samme tid i fjor. Netto rentebærende gjeld er redusert med 73 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018

Nøkkeltall

Mill. kroner)

Q2 
2019

Q2 
2018

Hittil i år 2019

Hittil i år 2018

 

 

 

 

 

Driftsinntekter

5 103

5 147

8 444

8 332

Driftsresultat

433,3

457,5

371,2

387,1

Resultat før skatt

399,4

478,7

307,2

378,1

Resultat etter skatt

304,0

369,0

233,3

294,1

Kilde: Pressemelding fra Felleskøpet Agri