Kjersti Hoff
Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Regjeringsplattform uten tiltak for å styrke beitenæringa

18. januar 2019

Regjeringserklæringa er uten tiltak for å styrke beitenæringa sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Kjersti Hoff uttaler at NBS savner et løfte i regjeringserklæringa om at det skal etableres en kriseberedskap som er forankra i en kriseplan ved massive rovviltangrep. Miljøforvaltninga har så langt tatt altfor lett på den dramatiske situasjonen som oppstår for beitebrukere når rovvilt dreper beitedyr.

Videre savner vi en ambisjon om å få på plass en forskrift for skadefelling. Stortinget har bestilt raske uttak av skadegjørere og da må regjeringa fylle opp verktøykassa til skadefellingslaga. Uttak av rovvilt i beitesesongen er ekstremt krevende og kostbart framholder Kjersti Hoff.

Det er gode grunner til å stille spørsmål om deltagelse i EUs program «LIFE 2021-2027» er bakveien inn under EUs Habitatdirektiv og tap av norsk råderett når det gjelder bla. a. ulveforvaltning. Det er langt å reise til Brussel for å slå ring om demokratiet presiserer lederen i NBS.

Lederen i NBS savner dessuten et løfte i regjeringserklæringa om å yte full erstatning ved rovviltangrep og rovviltskader slik Stortinget har formulert det i Naturmangfoldloven og Frostating Lagmannsrett slo fast i Krokanndommen. Tallmateriale fra «organisert beitebruk» viser at det erstattes bare om lag 50% av rovdyrtapet hvert år. På den måten belastes beitenæringa også økonomisk og beiteretten undergraves, fortsetter Kjersti Hoff.

Et tiltak for å få på plass mer rettferdige erstatningsoppgjør er å etablere ei uavhengig klagenemnd for erstatningsordninga foreslår Kjersti Hoff. På den måten er det lettere å feste lit til at husdyrfaglige forhold kan belyses i klagesaker. Miljødirektoratet blir lett oppfatta som bukken som skal passe havresekken og dagens ordning bidrar til unødig høyt konfliktnivå.

NBS er uforstående til at de regionale rovviltnemndene skal svekkes. Det er ikke det som er problemet nå om dagen at det er for mye demokrati i norsk rovviltforvaltning, avslutter Kjersti Hoff.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag