Olaug Bollestad
Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringen snur om veterinærtilskudd

3. september 2019

18. juni vedtok Stortinget at veterinærvakttilskuddet ikke lenger skal øremerkes, men heller deles ut som rammetilskudd. Nå snur regjeringen.

Det avslørte landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) under et besøk i Lofoten tirsdag.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra bønder og veterinærer som har vært bekymret for at tilgangen på klinisk veterinærvakt ville bli dårligere. Dette er innspill vi har lyttet til, sier statsråden.

Bollestad fremholder at et system med rammeoverføringer kunne gitt uheldige utslag for jordbruk i distriktene, hvor det ofte er få folk, men mange husdyr.

I kommuneproposisjonen for 2020 varslet regjeringen at tilskuddet til klinisk veterinærvakt utenom åpningstid skulle innlemmes i det generelle rammetilskuddet til kommunene. Oppfølgingen av dette skulle komme i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, men nå blir altså tilskuddet likevel ikke en del av rammeoverføringene.

Dagens veterinærordning er gjennom døgnet delt opp i ordinær arbeidstid og en veterinærvakt som innebærer tilgang til veterinær utenom ordinær arbeidstid. De til sammen 160 vaktdistriktene over hele landet får i dag øremerket tilskudd for alltid å kunne ha veterinær tilgjengelig døgnet rundt.

Både Den norske veterinærforening og Norges Bondelag var bekymret for den varslede endringen og drøftet 4. juli derfor saken med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Bondelaget fryktet at det kunne kan bli vanskelig å få tak i veterinær på kort varsel på kvelds- og nattid.

En gledelig nyhet

– Dette er en gledelig nyhet. Tilgangen til veterinærtjenester hele døgnet gir god beredskap og forutsigbarhet og det bidrar til god dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Fortsatt direkte tilskudd til kommunene

I kommuneproposisjonen for 2020 foreslo kommunalminister Monica Mæland å gå vekk fra å øremerke midelene til veterinærvakt i kommunene, og istedenfor legge midlene inn i kommunens rammefinansiering, med en fordelingsnøkkel. Dette ble vedtatt i Stortinget. Saken har fått stor oppmerksomhet og mange kommuner har varslet om at endringen kan gi reduserte veterinærtilbud. Ordførere, Bondelag, veterinærer og andre har jobbet hardt gjennom sommeren for å belyse konsekvensene av vedtaket.

– Dette er en stor seier. Vi er svært glad for at regjeringa har sett konsekvensene av vedtaket, og velger å beholde dagens ordning som den er. Det vil bety at det fortsatt skal være mulig å få tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid, understreker Lars Petter Bartnes.

Det er i dag 160 vaktdistrikt over hele landet som får tilskudd for å ha veterinær tilgjengelig døgnet rundt. Kommunene har lovpålagt plikt til å sørge for tilstrekkelig veterinær vaktberedskap. Dagens vaktdistrikt er etablert på grunnlag av dyretall og kjøreavstander, og den fungerer. Statsråd Monica Mæland foreslo å enten fordele midlene etter folketall, eller etter en landbruksnøkkel som ikke tar hensyn til veterinærbehovet i den enkelte kommune.

Veterinærforeningen: – Særdeles fornøyd

Veterinærforeningen er særdeles fornøyd med utfallet og vil berømme KrF i regjering som har arbeidet hardt og fått gjennomslag for at midlene til veterinærvaktordningen vil forbli øremerket, og at ordningen kan videreføres som den er i dag. På samme måte kjempet KrF for de ekstra 30 millionene til stimuleringstilskudd i inneværende års budsjett.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 legges fram 7. oktober.

(©NTB