Tørr jord
Foto: Lise Åserud / SCANPIX (FRB)

Regelverket kan øke fôrmangelen

19. juni 2018

Mange bønder som er rammet av tørke lurer på hva de skal gjøre med åkrene som er tørkeskadd. I kornområdene rundt Oslofjorden kan regelverket stå i veien for å utnytte arealet til grovfôrproduksjon. Sjøl om det er sannsynlig at det blir stor fôrmangel vil bøndene med dagens regelverk tape på å produsere grovfôr. 

Oppdatering fra Fylkesmannen i Østfold: Der en avling har blitt ødelagt i vekstsesongen på grunn av forhold som skjer unntaksvis, kan man søke Fylkesmannen om dispensasjon fra kravet til vanlig jordbruksproduksjon, slik at søker kan få produksjonstilskudd og erstatning ved avlingsskade i den opprinnelige veksten. Ta kontakt med landbrukskontoret ditt om du mener dette er aktuelt for deg.

Østfold Bondelag skriver følgende på sine nettsider:

Østfold Bondelag får mange henvendelser fra bekymrede bønder om dagen som etterlyser gode råd på hva de nå skal gjøre i forhold til tørkeskadde arealer. Vi har utfordret Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet på dette, og her følger en klargjøring.
Fylkesmannen i Østfold la ut en detaljert beskrivelse fredag 15. juni. De presiserer imidlertid at: “Vi ser at tilskuddssatser og regelverk stimulerer til at arealer som ikke kommer til å gi noen særlig kornavling heller ikke tilsås med grovfôrvekst til tross for at det forventes underdekning av grovfôr. I skrivende stund er det imidlertid slik regelverket er. Fylkesmannen i Østfold vil umiddelbart gi ny informasjon dersom Landbruksdirektoratet endrer regelverket eller gir nye retningslinjer.”

Her følger orienteringen som ble gitt 15.06.18:

Hvordan vil det påvirke retten til produksjonstilskudd og avlingsskadeerstatning?
Selv om værmeldingene spår en mer variert værtype fremover, har den langvarige tørken ødelagt mange åkere i vår landsdel. Særlig har det gått ut over kornproduksjon og fôrproduksjon. Mange har spørsmål om hva som kan gjøres av agronomiske tiltak og hvordan dette påvirker rett til ulike tilskudd.

Fylkesmannen i Østfold har kontakt med Landbruksdirektoratet, NLR Øst, landbrukskontorene, bondelaget og nabofylkene. Situasjonen og spørsmålene som følger med er kjent, og vi vet at det pågår diskusjoner om hvilke muligheter regelverket gir i denne situasjonen.

De vanligste spørsmålene vi får handler om at bonden nå ønsker å så grovfôr der kornet har feilet. Noen lurer også på å harve opp og så til med høstoljevekster. Andre ønsker å sprøyte ned åkeren som ledd i ugrasbekjempelse.

Slik regelverket forstås akkurat nå gjelder:

Produksjonstilskudd
For at man skal kunne få produksjonstilskudd forventes det at det høstes en avling. Tas det ikke avling, er det vanskelig å betegne drifta som «vanlig jordbruksproduksjon», et vilkår for å få tilskudd.

Dersom man endrer vekst fra korn til grovfôr i løpet av året, og det er grovfôr som blir avlingen, er det grovfôr man kan søke om produksjonstilskudd for. I Østfold, med unntak av Rømskog, gis det imidlertid ikke arealtilskudd for grovfôrproduksjon.
Dersom man sprøyter ned åker som ledd i ugrasbekjempelse, tas det ikke avling, og man tilfredsstiller dermed ikke kravet om «vanlig jordbruksproduksjon». Man kan da ikke få produksjonstilskudd for arealet.
Arealer som harves opp og sås til med vekst som ikke gir avling i år, gir heller ikke rett på produksjonstilskudd for i år. Dette fordi det ikke er tatt noen avling av veksten for 2018, og følgelig regnes ikke dette som «vanlig jordbruksproduksjon».

Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt
Erstatning etter klimaskade henger mye sammen med produksjonstilskuddet. Det er de vekstene man søker om produksjonstilskudd til som man eventuelt kan søke om erstatning for også.

Dersom man endrer vekst fra korn til grovfôr i løpet av året, og det er grovfôr som blir avlingen, er det skade i grovfôr man kan søke om erstatning for. Det må da ha vært en klimatisk betinget direkte skade som har rammet grovfôrproduksjonen. Man kan ikke få erstatning for skaden som skjedde i kornet. Forventet avling for grovfôrveksten vil også måtte justeres etter den aktuelle veksten, såtidspunkt og andre relevante agronomiske forhold.
Nedsprøytet åker som man ikke får produksjonstilskudd for kan det heller ikke gis erstatning for.
Vekster som harves opp og tilsås med vekster som skal høstes neste år gir heller ikke rett på erstatning i år.
Vi ser at tilskuddssatser og regelverk stimulerer til at arealer som ikke kommer til å gi noen særlig kornavling heller ikke tilsås med grovfôrvekst til tross for at det forventes underdekning av grovfôr. I skrivende stund er det imidlertid slik regelverket er.
Fylkesmannen i Østfold vil umiddelbart gi ny informasjon dersom Landbruksdirektoratet endrer regelverket eller gir nye retningslinjer.

Kilde: Østfold Bondelag