Gris i halm
Foto: Norsvin

Redusert omsetningsavgift for svin, lam og sau.

18. februar 2022

Omsetningsrådet har i dag justert ned omsetningsavgifta for svinekjøtt med 10 øre/pr.kg. For lam og sau reduseres avgifta med 20 øre pr/kg.

Nye satser

For kjøtt av svin:
F.o.m. 28.02.2022 0,60 kr per kg

For kjøtt av lam:
F.o.m. 28.02.2022 1,40 kr per kg
F.o.m. 01.08.2022 0,40 kr per kg
F.o.m. 12.09.2022 1,40 kr per kg

For kjøtt av sau:
F.o.m. 28.02.2022 1,40 kr per kg

Bakgrunn
På bakgrunn av de økte kostnadene bøndene opplever, leverte KLF brev til Omsetningsrådet med forslag om å redusere omsetningsavgiften for kjøtt og egg. Brevet ble sendt ut til rådet 25. januar 2022. Sekretariatet bad Nortura om deres uttalelse på KLFs brev, og uttalelsen ble sendt til rådet 27. januar 2022. I Omsetningsrådets møte 28. januar 2022 uttrykte rådet at det var ønskelig å gjøre en vurdering av muligheten for å redusere omsetningsavgiftene.

Nortura foreslår i brev av 7. februar 2022 å redusere omsetningsavgiften for kjøtt av lam, sau og svin fra 28. februar 2022. Etter en gjennomgang av reguleringskostnadene ser Nortura at disse dyreslagene har lavere kostnader enn tidligere budsjettert, og de ser derfor mulighet for å redusere omsetningsavgiften ut året. For storfe og egg har det påløpt høyere reguleringskostnader enn tidligere budsjettert, og Nortura foreslår derfor ingen endring for disse.

Kilde: Protokoll fra Omsetningsrådet