Søye med lam på beite
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder.no

Prognose viser halvert overskudd av sau og lam

15. mars 2018

En ny prognose lagt fram i dag er gode nyheter for sauenæringa. Overskuddet av sau og lam er halvert siden forrige prognose. Det er redusert produksjon som er årsaken til forbedringen. Her kan du lese hva Nortura skriver om den nye prognosen.

Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 600 tonn i 2018, etter at importkvotene er tatt inn. Med det er overskuddet halvert fra forrige prognose og endringen skyldes lavere produksjon. Det er resultatene fra fostertellingene, som viser en reduksjon i antall lam per søye på 2 prosent, som er bakgrunnen for justeringen. Det forventes en reduksjon i produksjonen på ca. 6 prosent sammenlignet med 2017. Den store reduksjonen må sees i sammenheng med at tilførslene av sau i 2017 var ekstraordinært høye som følge av flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars.

Engrossalget i 2018 prognoseres å bli på nivå med 2014 og 2015-sesongene. Det innebærer en reduksjon på 7 prosent i forhold til 2017, men en må også huske at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

Bestanden av sau og lam er forventet å være nesten 3 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017. Slaktevektene er forutsatt som gjennomsnitt av de siste 5 åra.

– Til tross for at denne prognosen viser et mindre overskudd enn sist, er det viktig å understreke at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende, sier Ole Nikolai Skulberg og viser til at det i tillegg til det prognoserte overskuddet for året på 600 tonn var nesten 2 900 tonn på reguleringslager ved inngangen av året. Han peker på at situasjonen er spesielt bekymringsfull når det gjelder sau. Bransjen må fortsette å holde oppe trykket på produktutvikling og salg, samtidig som det fortsatt ser ut til at sauetallet må noe ned, sier Skulberg.