Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Prognose: Litt lavere kjøttsalg.

10. mai 2023

Den siste prognosen fra Nortura som kom i dag viser at det er litt lavere salg av svin og storfe enn forventet. Grillsesongen vil være avgjørende for balansen framover. For egg er det nå midlertidig balanse.

Her er hele prognosen fra Nortura Totalmarked:

Salget av svin og storfe er noe lavere enn forventet. Det er blitt lagt inn noe gris på reguleringslager, men det er forventninger om at grillsesongen vil redusere lageret.

I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2023 – mai 2023  – åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2023  – åpnes i nytt vindu

Storfe

Tilførslene av storfe er hittil i år om lag som prognosert. Reguleringslageret av helt slakt har minket med 1 800 tonn. Resterende på reguleringslager antas sammen med norsk produksjon og importkvoter å være tilstrekkelig til å dekke salget fram til høsten. I 3. tertial 2023 prognoseres det et sesongmessig overskudd på om lag 2 000 tonn. Det ventes en nedgang i innenlandsk salg på om lag 6 prosent fra et relativt høyt salg i 2022, da det var mindre grensehandel enn normalt.

Tilførslene ventes å gå ned med 4 prosent i 2023. Dette skyldes færre melkekyr til slakt. Det forventes en moderat økning i slaktevektene på kvige og okse også i 2023. Nedgang i kutallet gir færre fødte kalver som reduserer tilførslene av storfekjøtt i 2024.

Lam

For året 2023 sett under ett ventes det fortsatt god markedsbalanse av lam, inkludert WTO-kvoten på 206 tonn, Islandsimport på 600 tonn og 250 tonn av SACU-kvoten. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 300 tonn etter høstslaktingen i 2023. Også salget av lam ventes å gå litt tilbake. 

Tall fra dyretellinger 1. mars 2023 viser en nedgang i søyetallet, og det er slaktet ut flere dyr etter 1. mars enn i 2022. Tall fra fostertellinger viser en nedgang i lam per søye fra i fjor. Til sammen gir dette en prognosert nedgang i bestanden av sau og lam på om lag 3 prosent pr. juni 2023.

Markedsbalansen på sau og lam er god. Det må være en ambisjon å beholde dagens produksjonskapasitet.

Gris

Prognosen for svinekjøtt viser fortsatt god balanse i året som helhet. Lavere salg av helt slakt gris medfører at prognosen går fra en liten underdekning i forrige prognose til om lag balanse av norskprodusert og kvoteimport. Reguleringslager ventes å dekke opp den prognoserte underdekningen i resten av året. Mai og juni er viktige grillmåneder.

Det prognoseres en nedgang i tilførslene på 2 prosent i 2023. Nedgangen i bedekningene er noe større enn forventet effektivitetsøkning. Det forventes en nedgang i slaktegrisvektene på nærmere 1 kg fra 2022.  

Egg

Det forventes ytterligere noe høyere eggsalg enn sist prognosert. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med 2 prosent. Lavere eggproduksjon og høyere priser i EU har medført lite import og større levering av norske egg til eggproduktfabrikk enn normalt. Økt salg gir sammen med kompensasjon for midlertidig opphold av produksjonen hos 13 eggprodusenter et eggmarked om lag i balanse 2023.

Tiltaket med midlertidig opphold har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Det er derfor fortsatt svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med fortsatt overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter.

Kilde: Nortura