Illustrasjonsfoto: F. Meyer.
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Prognose: Lavere slakting reduserer lager av storfekjøtt.

18. januar 2023

Her er den siste prognosen for kjøttmarkedet fra Nortura.

Salget i prognosen er om lag uendret siden prognosen i november. Det ventes lavere produksjon av storfe og noe større uttak fra reguleringslager fram til høsten. Tiltaket med midlertidig opphold hos noen produsenter bringer eggmarkedet om lag i balanse i 2023.

Storfe

Tilpasningen til lavere melkekvoter i 2023 ga enda høyere slakting av melkekyr på slutten av 2022 enn forventet. Dette medfører mindre kuslakting og lavere tilførsler av storfekjøtt i 2023. Reguleringslageret var på nesten 4 900 tonn ved inngangen til 2023. Sammen med norsk produksjon og importkvoter prognoseres dette å være tilstrekkelig til å dekke salget i 1. og 2. tertial 2023. I 3. tertial 2023 prognoseres det et sesongmessig overskudd på 1 300 tonn. Salget av helslakt storfe prognoseres i 2023 å gå ned om lag 5 prosent fra et godt salg i året 2022 sett under ett. 

Produksjonen av norsk storfekjøtt økte med 5 prosent i 2022. Det ventes en nedgang i tilførslene på 4 prosent i 2023. Antall melkekyr gikk ned i 2022 og går ytterligere ned. Dette gir færre fødte kalver som reduserer produksjon i storfekjøtt i 2023 og 2024.

Det forventes en moderat økning i slaktevektene på kvige og okse også i 2023. Selv om mordyrtallet er på vei ned synes det ut fra forventet salg å være omtrent på et riktig nivå. Framtidig melkebehov samt utvikling i melkemengde per ku påvirker behovet for antall ammekyr framover.    

Lam

Det ble ikke sesongmessig overskudd av lam høsten 2022. For året 2023 sett under ett ventes det fortsatt om lag markedsbalanse av lam, inkludert WTO-kvoten på 206 tonn og Islandsimport på 600 tonn. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 700 tonn etter høstslaktingen i 2023.

Slaktingen av sau og lam ble nesten 3 prosent lavere i 2022 enn året før. Slaktevektene på lam ble 0,2 kg lavere i 2022.

Det er prognosert en nedgang i bestanden av sau og lam på om lag 1 prosent pr. juni 2023. Det forventes noe økt produksjon i 2023, og en liten nedgang i salget. Sauebestanden synes å være på et riktig nivå. Det er en ambisjon å beholde dagens kapasitet.   

Gris

Færre bedekninger og reduserte slaktegrisvekter gir bra balanse for gris i 2023. For året som helhet er det prognosert en underdekning på om lag 1 000 tonn. Prognosen viser en overdekning i 1. tertial, men balanse og noe underskudd i resten av året. Det var 230 tonn på reguleringslager ved starten på året. Det prognoseres med en nedgang i salget til om lag nivået før pandemien. 

Tilførslene gikk ned med 1 prosent i 2022, og prognosen viser en ytterligere nedgang på 2 prosent i 2023. Nedgangen i bedekningene er noe større enn forventet effektivitetsøkning. Det er fra 1. januar redusert pris for de tyngste vektgruppene. Det forventes en nedgang i slaktegrisvektene på om lag 1 kg fra dagens vekter på 85 kg i bransjen.  

Egg

Tiltak med kompensasjon for midlertidig opphold av produksjonen hos 13 eggprodusenter gir om lag balanse i eggmarkedet i 2023. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med nærmere 1 prosent. 

Tiltaket med midlertidig opphold har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Det er derfor svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter. 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg