Kyr på beite
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Prognose: Kvotefylling på “bare” 88,4 % i 2020

9. november 2020

Den siste prognosen fra TINE viser at det blir produsert 1 500 millioner liter kumelk i år. Det gir en kvotefylling på 88,4 prosent, det er den laveste siden 2012. Hovedårsaken er selvfølgelig at kvotene er økt med 9 prosent i løpet av året, men leveransene er lavere enn forventet i de siste prognosene.

Her er en oversikt over utviklingen de siste 8 årene.

I juni etter den siste økningen i forholdstall var prognosen at det ville bli levert 1 513 millioner liter melk, med ei kvotefylling på 89,2 prosent.

Tine skriver følgende i sin oppsummering nå i november:

Prognosa for 2020 er på 1 500 mill. liter med eit intervall på 1 497- og 1 502 mill. liter (+/- 1,0 % av volumet for resterande månader).

Føresetnad for prognosa:

Fleire slakt i september enn i førre prognose. Det er venta fleire slakt også resten av året.

Redusert avdrått i forhold til førre prognose

Leveransen i oktober var svakare en venta, spesielt i siste halvdel. Prognosa for november og desember er redusert med basis i dette, samt meir slakting og lågare avdråttsauke enn prognostisert i oktober.

I volumet for desember er det tatt hensyn til venta avvikling av produksjonen for aktive produsentar som har selt kvota. Per oktober er 183 (90 %) produsentar framleis aktive. I fjor hadde dei aktive produsentane ein samla leveranse på 1,7 mill. liter i desember.

Tilpassing til auka forholdstal i 2020 har først og fremst skjedd gjennom redusert slakting. Dyretalet vart sterkt reduset i 2019. Det har difor vore stor usikkerheit knytta til dyretalet og om produsentane ville klare auken som justert forholdstal tilseier.

Rådgivarane melder at produsentane har venta ein reduksjon i forholdstalet neste år. Dette har medført at produsentane har tilpassa seg dette og ikkje auka prduksjonen i den grad dei elles ville gjort. I tillegg har grovfôravlingane vore gode og med relativt god kvalitet. Det er viktig å få nytta dette fôret så ein ikkje sit att med eit stort fôrlager til våren. Dette har igjen medført at bruken av kraftfôr er lågare enn
opprinneleg prognosert.

 

Største leveranse i oktober siden 2012

Leveransen for oktober vart 122,5 mill. liter, og dette er 9,6 mill. liter (+8,5 %) meir enn i 2019. Hittil i år
er det levert 0,2 % (2,1 mill.) mindre mjølk enn på same tid i fjor. Det er skotår og dermed ein dag ekstra
i februar. Avviket hittil i år i forhold til prognosa i november 2019, basert på eit forholdstal på 0,96, er
på 2,5 % (30,5 mill. liter), skriver TINE i prognosedokumentet.

Her oversikt over leveransene i de forskjellige fylkene i oktober og hittil i år.

Kilde: Tine Råvare