Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Produksjons- og avløsertilskudd utbetales denne uka.

15. februar 2022

Onsdag 16. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 11,5 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd til nærmere 37 900 jordbruksforetak.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke tilskudd i jordbrukssektoren, og formålet er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Tilskudd til avløsning skal bidra til at de som driver husdyrproduksjon får mulighet til å ta fri ved å leie inn hjelp.

Penger på konto denne uka 

Det er altså i underkant av 37 900 foretak som får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka. Det er søknadene fra 2021 som er grunnlaget for utbetalingene.  

– Kommuner, statsforvalterne og Landbruksdirektoratet har nå avsluttet behandlingen av de fleste søknadene og søkerne vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 18. februar, forteller seksjonssjef Linn Borsheim i Landbruksdirektoratet. – Enkelte søknader er enda ikke ferdigbehandlet, men erfaringsmessig blir mange av disse innvilget på et senere tidspunkt.  

Utbetaling økt med 754 mill.kr etter tilleggsforhandlinger

Utbetalingen av produksjons- og avløsertilskudd som gjøres nå inkluderer også resultatet av tilleggsforhandlingene i slutten av oktober 2021. Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble, etter tilleggsforhandlinger, den 28. oktober 2021 enige om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner over statsbudsjettet som følge av den ekstraordinære kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer. Budsjettet til gjennomføring av jordbruksavtalen ble etter dette økt med 754 millioner kroner ut over Stortingets vedtak 16. juni 2021. Partene var enige om at kompensasjonen skulle utbetales i februar 2022 sammen med produksjonstilskuddene, og fordelte økningen på 754 mill. kroner på husdyrtilskudd, arealtilskudd og distriktstilskudd frukt og bær.

Tilskuddssatsene

Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 19. januar i år de endelige satsene for produksjon- og avløsertilskudd i jordbruket for søknadsåret 2021.  

De endelige satsene for tilskuddene som nå kommer til utbetaling er lik de foreløpige satsene partene fastsatte i teknisk jordbruksavtale 2021 – 2022.

Kilde: Landbruksdirektoratet