Våronn
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Positive, men utålmodige til ekspertutvalg for jordbruksinntekter

13. august 2021

Både #Bondeopprøret og faglaga er positive til ekspertutvalget som ble utnevnt i dag, men de peker på at det blir for lenge å vente til 1. juli 2022 med å øke inntektene i jordbruket.

-Jeg vil si at dette er en seier for #Bondeopprøret, når man leser mandatet til utvalget er de fleste av sakene vi har vært opptatt av nevnt. Og det ser også ut som lederen i utvalget er en solid kar. Det er synd at utvalget har fått frist til 1. juli 2022, det kan bety at vi må forhandle ett år til på nåværende tallgrunnlag, det har vi i utgangspunktet sagt nei til, sier Tor Jakob Solberg en av bondeopprørerne i en umiddelbar kommentar.

Bondelaget vil ha delrapport før forhandlingene i 2022

– Den viktigste jobben er å øke inntektene. Utredningen vil kunne legge grunnlaget for å få dette til, men det er til syvende og sist politisk vilje som skal til for å øke inntektene i jordbruket, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Dette er en sak som engasjerer og berører våre medlemmer sterkt. Norges Bondelag ba i årets krav om at det må gjøres tilpasninger i grunnlagsmaterialet som bedre fanger opp de økonomiske forholdene knyttet til næringsutøverne i jordbruket. Regjeringa fulgte opp dette, og Stortinget sluttet seg til.

– Det er positivt at det kommer en gjennomgang, slik vi har bedt om. Vi forventer at gjennomgangen blir helhetlig, faglig grundig, og vil legge et godt grunnlag for en diskusjon om helt nødvendig endring i politikken framover. Men det er ikke dette utvalget som skal lage politikken, slår Gimming fast.

– Jeg forventer at arbeidet vil synliggjøre de økonomiske realitetene til de aktive bøndene bedre enn i dag, sier Bjørn Gimming.

Tidsplanen legger opp til at utvalget skal avgi rapport NOU 1 juli 2022. Norges Bondelag har tidligere pekt på viktigheten av at nytt grunnlag skal kunne innarbeides i grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene neste år.

– Bondelaget mener noen av de momentene det er pekt på gjennom lang tid og som vi har ønsket å endre på, bør utredes og framlegges tidsnok til at partene i jordbruksforhandlingene kan ta hensyn til det allerede i jordbruksforhandlingene 2022, sier Gimming.

– Vi mener derfor at utvalget må avgi en delrapport om hvordan jord- og kvoteleie bedre kan fanges opp i grunnlagsmaterialet tidsnok til at partene kan ta hensyn til det allerede i jordbruksforhandlingene 2022, mener Gimming.

Bondelaget krever at inntektene i landbruket må opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet.

– Bondelaget vil understreke at utvalget får i oppgave å finne metoder for å sammenligne jordbrukets inntektsnivå med andre grupper i samfunnet. Det er helt avgjørende for arbeidet med å løfte inntektene i jordbruket opp til samme nivå som andre grupper, avslutter Gimming.

Bonde- og Småbrukarlaget positive

– Vi er positive til at det nå gjøres en grundig gjennomgang og vurdering av tallgrunnlaget for landbruket. Tallgrunnlaget er utgangspunktet for flere av prosessene som bestemmer hvilken inntekt norske bønder faktisk kan forvente å oppnå hvert år, forklarer leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

– Likevel må neste års jordbruksavtale innebære klare endringer for å sikre bedre fordeling, og gi tydelige signaler om at det er ønskelig med økt lønnsomhet for alle produksjoner og driftsomfang over hele landet. Det er svært viktig at hele befolkningen og alle aktører i det norske jordbruket nå får en felles virkelighetsoppfatning, fortsetter Hoff.

Situasjonen for jordbruket er alvorlig, og økonomien til norske bønder er særlig presset. Minst to gårdsbruk legges ned hver eneste dag og dersom vi fortsetter slik, vil vi ha under 20.000 gårdsbruk igjen i Norge innen 2040. Det setter sjølforsyninga og matberedskapen i fare, gir færre arbeidsplasser, og er en stor utfordring for distrikts-Norge.

– Det er en bredde av eksperter i utvalget, noe Norsk Bonde- og Småbrukarlag ba om i forkant, men faglagene og staten er ikke direkte med. Det betyr at vi vil ha en vesentlig jobb å gjøre når resultatet legges fram. Det haster å komme videre slik at vi fortsatt har interesserte ungdommer som ønsker å drive med matproduksjon. Det er blant annet nødvendig slik at vi fortsatt kan drive med jordbruk i hele landet på små, mellomstore og store gardsbruk framover. Vi vil gå gjennom innstillingen når den er klar, så får vi se hva som kommer ut av det, avslutter Hoff.

Kilder: Pressemeldinger fra Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget.