Foto: Frederik Ringnes / NTB
Foto: Frederik Ringnes / NTB

Pollestad kaller inn til krisemøte

10. august 2023

En rekke aktører fra landbruket og skognæringen har i dag hatt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) torsdag om ekstremværet Hans.

– Både bondeorganisasjonene og skognæringa har jeg invitert for å kunne få et første bilde av hvordan situasjonen ser ut, sier Pollestad til Nationen.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Skogeierforbundet og Norskog deltar på møtet, som foregår på videolink klokka 17.

Stort skadeomfang

Skadeomfanget for jord- og skogbruket på Austlandet er stort i dei områda som er råka. Dette er ei pågåande hending, og det er ikkje mogleg å utarbeide ein samla oversikt over omfanget før flaumen trekk seg tilbake

– Det er viktig for meg å bli oppdatert på dei behova og utfordringane som jord- og skogbruksnæringane no står overfor. Dette har store konsekvensar for dei som er råka. Eg vil følgje situasjonen tett dei neste dagane, og har bede Landbruksdirektoratet og Mattilsynet om å halde meg fortløpande informert om utviklinga, seier landbruks- og matminister Geir Pollestad etter møtet

– Vi har gode ordningar i jord- og skogbruk når ekstraordinære situasjonar som denne oppstår, både gjennom den statlege naturskadeordninga og tilskott ved produksjonssvikt, seier Pollestad.

Meir informasjon om ordningane for naturskadeordninga og tilskott ved produksjonssvikt ligg på landbruksdirektoratet si nettside Husk å dokumentere skader ved flom – Landbruksdirektoratet

Kilde: Landbruks- og matdepartementet