Oslo 20230504. 
Nyutnevnte landbruks- og matminister Geir Pollestad på sitt kontor etter nøkkel overrekkelse til landbruks- og matdepartementet.
Foto: Frederik Ringnes / NTB
Oslo 20230504. Nyutnevnte landbruks- og matminister Geir Pollestad på sitt kontor etter nøkkel overrekkelse til landbruks- og matdepartementet. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Pollestad har fått status for utbetaling av pelsdyrerstatning

23. august 2023

Landbruksdirektoratet har orientert landbruks- og matministeren om at de fleste forskuddsutbetalingene til pelsdyroppdretterne ventes å bli ferdig i løpet av august, hvis all nødvendig dokumentasjon er mottatt.

– Vi har hatt et godt møte med statsråd Geir Pollestad hvor vi informerte om status og framdrift for arbeidet med erstatningene. Ett av våre budskap til statsråden er at vi vil ha fullt trykk på å behandle saker om endelig erstatning fra slutten av august, med mål om å fullføre arbeidet så raskt som mulig, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet. Han opplyser at Landbruksdirektoratet hele tiden ser på mulighetene for å øke kapasiteten og styrke framdriften i saksbehandlingen.

271 tidligere pelsdyroppdrettere har fremmet krav om erstatning etter ny erstatningsordning som kom våren 2022. Per 22. august er det behandlet 224 saker. Av disse sakene er det gitt 190 foreløpige tilbud om erstatning, 9 saker er avsluttet og det er sendt ut 25 avslag om erstatning.

Arbeidet med erstatningsutbetalingene har høyeste prioritet i direktoratet. Det er blant annet ansatt fire nye medarbeidere som begynner i august og september.

Det er utbetalt nær 1,2 milliarder kroner gjennom kompensasjons- og erstatningsordningene til pelsdyroppdretterne siden Stortingets vedtak om å avvikle pelsdyrnæringen i 2019. Av dette beløpet er 718 millioner kroner erstatning etter avvikling.

I forskuddssakene utbetaler direktoratet 90 prosent av en foreløpig beregnet bruksverdi, eller inntil 75 prosent av takstverdi ut fra takster som tidligere er innhentet av Norges Pelsdyralslag, avhengig av hva som faller best ut for den enkelte oppdretter. Norsk Landbrukstakst leverer fortløpende takster til direktoratet. Disse takstene vil inngå som en del av grunnlaget for endelig tilbud til oppdretterne, og arbeidet med dette starter altså i slutten av august.

Kilde: Pressemelding fra Landbruksdirektoratet