Foto: Levanger Drift og Montasje AS
Foto: Levanger Drift og Montasje AS

Planer om biogassanlegg for 700 000 tonn husdyrgjødsel i Trøndelag

23. februar 2023

Norske Skog Skogn og Levanger Drift og Montasje, i samråd med Norsk Landbruksrådgivning, Statsforvalteren i Trøndelag, og gårdbrukere i Trøndelag, undersøker muligheten for et betydelig klimaløft i norsk landbruk. Med ambisjon om å håndtere opptil 700 000 tonn med husdyrgjødsel fra det trønderske landbruket for produksjon av miljøvennlig biogass, vil det kunne oppnås vesentlig reduksjon i klimagassutslipp, reduserte kostnader og tilgang på biorest for gjødsling.

Landbrukets klimaavtale med staten har fastsatt et mål om at 25 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon. I dag er kun ett prosent av de norske gjødselressursene (ca. 70 000 tonn) utnyttet til dette formålet. Et storskala biogassanlegg på Fiborgtangen vil kunne øke den nasjonale andelen til opptil 10 prosent ved å håndtere en vesentlig andel av gjødselressursene i Innherred. Samarbeidsprosjektet har allerede inngått leverandøravtaler med rundt 20 gårdbrukere, og vil nå undersøke den bredere interessen for å delta. Interesserte gårdbrukere kan ta kontakt via [email protected]

«Norsk biogassproduksjon fra husdyrgjødsel er i dag altfor lav, til tross for potensialet til å være en svært viktig bidragsyter for å redusere klimagassutslippene i landbruket. En av de største utfordringene ved denne typen prosjekter knytter seg til transport, altså levering av husdyrgjødsel til biogassanleggene og bioresten tilbake til gårdbrukerne. Denne utfordringen, samt muligheten for å realisere betydelig positive miljø- og klimaeffekter gjennom biogassproduksjon, var bakgrunnen for at det i 2012 ble etablert et tilskudd for husdyrgjødsel levert til biogassanlegg, og at denne ordningen ble styrket ytterligere i 2021. Det er veldig positivt å se at dette nå stimulerer landbruksnæringen til å satse på biogass» sier Bjørn Huso, Seksjonsleder i Landbruksdirektoratet.

Husdyrgjødsel har lavt energi- og tørrstoffinnhold, og det er dermed nødvendig å satse stort for å sikre et økonomisk bærekraftig prosjekt rundt råstoffet. Dette innebærer tunge investeringer i logistikksystemer, nedbrytnings- og oppgraderingstanker, samt anlegg for flytendegjøring. Et prosjekt som omfatter et stort antall gårdbrukere er derfor nødvendig får oppnå tilstrekkelige skalafordeler.

«Norske Skog Skogn har allerede i dag svært lave klimagassutslipp. Vi ønsker å bidra med vår industrielle kompetanse og infrastruktur slik at landbruket i Innherred vil bli nasjonalt ledende i å redusere sine klimagassutslipp gjennom etablering av et storskala biogassanlegg. Et biogassanlegg på Fiborgtangen etablert i regi av Norske Skog Skogn vil kunne trekke på flere tiårs erfaring med storskala prosessindustri og logistikk, samt mange års erfaring med biogassproduksjon i Norge. Fiborgtangen har stor nærliggende husdyrproduksjon, høy kapasitet for effektiv inn- og utgående logistikk, samt store og velegnede arealer for produksjon. Et biogassanlegg i denne størrelsen vil bidra med 10-15 arbeidsplasser knyttet til produksjonen, samt positive ringvirkninger både under bygging og driftsfasen» sier Håvard Busklein, administrerende direktør i Norske Skog Skogn AS.

Ved mottak og utnyttelse av opptil 700 000 tonn husdyrgjødsel vil anlegget kunne produsere store mengder biogass årlig som kan erstatte fossil naturgass i Norge, Norden og på kontinentet. Trøndelag har i dag flere godt etablerte biogassanlegg som håndterer avfallsstrømmer fra marin industri og husholdninger. Gårdbrukere på Innherred søker i dag tilsvarende løsninger for landbruket som komplementerer dagens biogassanlegg. Ved å benytte husdyrgjødsel som råstoff i produksjonen, vil et eventuelt nytt biogassanlegg på Fiborgtangen dekke dette behovet. Produksjonsprosessen vil være basert på store mengder husdyrgjødsel, og vil derfor generere store mengder biorest. Ettersom anlegget kun baserer seg på råvarer fra landbrukssektoren, kan gårdbrukerne være trygge på at bioresten holder høy kvalitet og kan dermed redusere bruken av kunstgjødsel. Dersom anlegget realiseres, vil det kunne fungere som eksempel til etterfølgelse for nye anlegg i områder med høy husdyrtetthet.

«For landbruket så er husdyrgjødsel en viktig innsatsfaktor, men det er også en kilde til klimagassutslipp og genererer store håndteringskostnader for flere gårdsbruk. Ved å føre husdyrgjødsel inn i biogassproduksjonen vil landbruket motta transportstøtte fra Landbruksdirektoratet, få tilgang på biorest som erstatter dyr kunstgjødsel, samt redusere klimagassutslippene. Alt i alt, så er dette meget positivt for landbruket» sier gårdbruker Frode Lund.

«Flere landbruksbaserte biogassanlegg er et nasjonalt mål. Landbrukets klimaavtale med staten sier at 25 prosent av husdyrgjødsla i Norge skal gjennom et biogassanlegg innen 2030. Restene fra prosessen gir mindre lukt og mindre klimagassutslipp sammenliknet med vanlig husdyrgjødsel. Bioresten kan bli spredd på jordene på samme måte som husdyrgjødsel med vanlig sprederutstyr. Biorest inneholder samme andel plantenæringsstoff som husdyrgjødsla før biogassproduksjonen, og tilfører jorda viktige næringsstoffer, som er positivt for planteveksten og jordlivet. Denne satsningen vil være en positiv bidragsyter til bøndenes klimaregnskap, og styrker økonomien og bærekraften i landbruket» sier Jan Arve Langørgen, Rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning.

Det norske landbruket har redusert klimagassutslippene med 4,7 prosent i perioden 1990 til 2021. Landbruket utgjør fortsatt 9,4 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge. Produksjon av biogass og biorest fra husdyrgjødsel vil både bidra til å redusere utslippene av metan- og lystgass, samt bidra til at næringsstoffer i restprodukter føres tilbake i kretsløpet. Prosjektet vil også bidra positivt til flere av FNs bærekraftsmål, deriblant (7) Ren energi til alle, (11) Bærekraftige byer og lokalsamfunn, (12) Ansvarlig forbruk og produksjon, (13) Stoppe klimaendringene, (15) Livet på land, og (17) Samarbeid for å nå målene.

«Vi har bidratt med statistikk, faglige råd og lokalkunnskap om jordbruk og husdyrhold i vårt område. Husdyrgjødsel er en viktig ressurs for jordbruket, men kan også være en utfordring for jord- og vannmiljø samt for å nå jordbrukets klimamål. Biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel kan være et godt og tidsriktig tiltak» sier Ivar Stokkan hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Prosjektet skal nå inn i en forstudie der det vil utarbeides en detaljert prosjektplan, inngås leverandøravtaler med gårdbrukere, samt undersøke finansieringsmuligheter. Prosjektet sikter mot å konkludere dette arbeidet sent i andre halvår 2023.

Kilde: Børsmelding fra Norske Skog