Anne Marit Panengstuen
Foto: Nortura

Panengstuen gjør endringer i organiseringen av Nortura.

12. desember 2019

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura ønsker å tydeliggjøre resultatansvar og kostnadsbildet gjennom hele verdikjeden, og endrer organisering fra nyttår.

Anne Marit Panengstuen startet 1. september i år og har brukt tid på å gjøre seg kjent med selskapet og konsernets organisering. Den nye organiseringen vil ha mer spissede forretningsområder enn før, som trekkes helt opp til konsernledelsen og gir en noe større ledergruppe. Den nye modellen vil også samle kostnader og regnskap tilknyttet råvareområdet; inkludert slakting, medlemsdemokrati, rådgivning,  totalmarked og industrisalg helslakt.

– Jeg gjør dette for å samle kostnadsbildet og regnskap knyttet til vår formålsparagraf og medlemsvirksomhet på den ene siden, og de mer kommersielle resultatene på den andre siden, sier Panengstuen. – Synliggjøring av resultater og kostnader i de respektive områdene vil forhåpentligvis gi både ledelse og eiere bedre innsikt og forståelse av resultatene, samt gi mer målrettede tiltak ved behov, sier hun.

Panengstuen deler også opp Rødt kjøtt og Hvitt kjøtt og egg i to resultatområder. Områdene vil ha ansvar for salg til dagligvare (både EMV og merkevare), foruten produktutvikling, kategoriarbeid og marketing. I tillegg samles Proff og industrisalg (uten helslakt) til ett forretningsområde. De tre områdene bestiller fra produksjon, mens verdikjedestyring (S&OP) skal sikre optimal varestrøm og balansering gjennom hele verdikjeden. Nortura Vekst er et nytt område som samler datterselskaper, IT/digitalisering og forretningsutvikling. Dagens Innovasjon og FoU legges også hit.

– Jeg tror vi har stort potensiale til innovasjon og forretningsutvikling, både innenfor digitalisering, bærekraft, og nye forretningsmuligheter og kategorier utenfor dagens kjerneområde. Jeg ønsker at vi ser dette i sammenheng og har en stram porteføljestyring og rapportering på de prosjektene vi jobber med, sier Panengstuen.

Det skjer også en tydeliggjøring knyttet til øvrige stabsområder. HR går inn i ledergruppa, og Trygg mat og dyrevelferd løftes opp som en stabsfunksjon som rapporterer direkte til konsernsjef.  Bærekraft og samfunnsansvar fortsetter som eget område sammen med kommunikasjon.

– Trygg mat, dyrevelferd og bærekraft er fundamentet i alt vi driver med. Det må være integrert i vår virksomhet på alle nivåer, og skal være noe som samfunnet kan se oss i kortene på, sier konsernsjefen. – HR mener jeg har en helt naturlig plass i konsernledelsen for et selskap med  over 5000 medarbeidere. Vi trenger å sikre rett kompetanse og utvikling hos våre medarbeidere, og rekruttere de beste.

Dagens konserndirektører fortsetter i stor grad med samme ansvarsområder som i dag, med noen justeringer ettersom en del områder splittes opp. Hans Thorn Wittusen fortsetter som visekonsernsjef. I tillegg er det kommet nye navn i konsernledelsen både på HR og Proff/industri. Det rekrutteres også nye ledere for Økonomi (finans, innkjøp, controlling, regnskap og juss), samt Rødt kjøtt og Hvitt kjøtt og egg.

– Jeg er takknemlig for de som ønsker å være med videre og føler jeg har et veldig godt lag med meg. Så gleder jeg meg til å få på plass nye kolleger også i de funksjonene som enda ikke er besatt.

Organiseringen trer i kraft fra 1. januar 2020, og vil se slik ut:

Kilde: Pressemelding fra Nortura